To już ostatni moment na rejestrację przedsiębiorców w systemie BDO (Baza Danych Odpadowych). Obowiązek rejestracji dotyczy szerokiego kręgu podmiotów, w tym np. sklepów, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych czy stomatologicznych. Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu grożą kary nawet do 1 mln zł.
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami uruchomiony został 24 stycznia 2018 r.  Obowiązkiem  wpisania się do  rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi (w ramach Unii Europejskiej) nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany w BDO, od 1 stycznia 2020 r. nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Ponieważ nie będzie miał możliwości wystawienia karty przekazania odpadów, jak również odbierający nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać. Dlatego ważne jest, aby zarejestrować się w BDO do końca 2019 roku.

Rejestr podmiotów w BDO jest ogólnie dostępny. Przedsiębiorcy otrzymują numer rejestrowy, dzięki któremu każdy może sprawdzić, w jakim zakresie dany podmiot prowadzi działalność dotyczącą gospodarki odpadami oraz jakie posiada decyzje związane z gospodarką odpadami.

Kary za niedopełnienie obowiązku są dotkliwe. Niezarejestrowanie się do bazy BDO lub gospodarowanie odpadami  niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru albo transport odpadów bez wpisu do rejestru wiąże się z dotkliwymi sankcjami karnymi.

Sprawdź czy jesteś zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO wypełniając ankietę.

Podmioty nie podlegające wpisowi do rejestru BDO

 • Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorstwami wykorzystujące odpady na potrzeby własne np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórki i remontów do utwardzania powierzchni lub budowy fundamentów.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne o ile nie wytwarzają odpadów niebezpiecznych (katalog odpadów – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 poz. 1923).
 • Władający powierzchnia ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe.
 • Prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza odpadami (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów) np. prowadzone akcje zbieranie odpadów  w  szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych (zbieranie butelek pet lub nakrętek).
 • Transportujący wytworzone przez siebie odpady np. Właściciel nieruchomości transportujący skoszą trawę do PSZOK-u.
 • Rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi z tytułu innej działalności.
 • Podmioty, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi w ramach umowy  (np. wymiana świetlówek, konserwacja naprawa instalacji itp.)  Wówczas wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi jest podmiot, który świadczy te usługę.
 • Przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych (odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie odpadów  i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Ponadto obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż  w wyniku zleconej usługi wytwórcą odpadów staje się podmiot, któremu ją zlecono. Warto więc pomyśleć  o zawarciu odpowiedniej umowy.

Jak się zarejestrować?
Aby uzyskać wpis do rejestru należy pobrać ze strony www.malopolska.pl/rejestr formularz rejestrowy oraz oświadczenie. Dokumenty należy przedłożyć do urzędu marszałkowskiego, przysyłając je pocztą, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym.

Poczta:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Opłaty:
Nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do ponoszenia opłaty rejestrowej i rocznej. Np. wytwórcy odpadów nie ponoszą opłat z tytułu rejestracji.

Opłata rejestrowa obowiązuje przedsiębiorców:

 • wprowadzających produkty w opakowaniach
 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli
 • wprowadzających baterie lub akumulatory
 • wprowadzających pojazdy
 • wprowadzających sprzęt elektryczny lub elektroniczny
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzających na terytorium kraju opony
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

Jeżeli prowadzona działalność podlega wpisowi do Rejestru BDO w więcej niż jednym zakresie – należy wpłacić  jedną, najwyższą opłatę rejestrową.

Opłatę należy przelać na  rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, w kwocie:

 • 100 zł – jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą
 • 300 zł – jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą

Potwierdzenie opłaty rejestrowej, w przypadku podmiotów, dla których jest to wymagane, należy dołączyć do dokumentów rejestrowych.

Szczegółowe informacje w sprawie rejestracji w BDO dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod adresami www.malopolska.pl/rejestr, https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1556504,rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html oraz na stronie https://bdo.mos.gov.pl/

Kontakt telefoniczny: Departament Środowiska  UMWM Sekretariat tel. 12 63 03 140.

Osoby do kontaktu: tel. 12 37 96 074; tel. 12 63 03 492, tel. 12 63 03 562, tel. 12 63 03 101, tel. 12 63 03 293, tel. 12 63 03 291, tel. 12 63 03 292.

Opracowano na podstawie informacji na portalach: https://bdo.mos.gov.pl, https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/wazna-informacja-dla-przedsiebiorcow oraz https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Ostatni-moment-na-rejestracje-przedsiebiorcow-w-systemie-BDO

76188354 2210565002571345 1979545216931069952 n Rejestracja przedsiębiorców w Bazie Danych Odpadowych tylko do końca roku – sprawdź czy masz taki obowiązek