Spółdzielnia Socjalna Serwis z Tarnowa wkrótce rozpoczyna rekrutację do projekt pn. „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 19-23 marca 2018 r. Projekt jest skierowany do osób biernych zawodowo, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, a jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). Osoby te powinny być w wieku 15-29 i mieć miejsce zamieszkania na terenie: Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego lub powiatu dąbrowskiego.

   Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • Staże zawodowe od 3 do 12 miesięcy (średnio 7 miesięczne) – 1280 zł brutto/mc,
 • Szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki     Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, stypendia szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto/h,
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu.
 • Zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu.
 • Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia Wspieranego.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

 • Pracodawca nie ponosi  żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,
 • Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,
  • Bezpłatne przeszkolenia Stażysty/-ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy,
  • Zwrot kosztów za badania lekarskie.
  • Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Krakowska 13/3, II piętro, Tarnów.
Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Aneta Gacek
Agnieszka Osika
Paulina Witek
Tel. 535 191 921
Tel. 574 084 886
e-mail: a.gacek@spoldzielniaseriws.pl, a.osika@spoldzielniaserwis.pl, p.witek@spoldzielniaseriws.pl  

AST plakat NEW Rekrutacja do projektu na płatne staże i szkolenia w dniach 19 23 marca
Więcej informacji na stronie: www.aktywizacjatarnow.pl