Rekrutacja uczestników projektu „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych”, RPMP.10.01.02-12-0176/17 odbywać się będzie w okresie od 30 lipca 2018 do 31 sierpnia 2018 roku.
Celem projektu jest upowszechnienie wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse  edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, ułatwienie rodzicom łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli o godzinę dziennie, jak również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

 W ramach projektu dzieci będą uczestniczyły w dodatkowych zajęciach:

 • w Publicznym Przedszkolu nr 1: terapia SI, terapia logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacja ruchowa, tyflopedagogika,
 • w Publicznym Przedszkolu nr 2: terapia SI, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, bajkoterapia

Formularz zgłoszenia dziecka można pobrać i złożyć:

 • w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Jakuba Bojki 4,
 • w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zazamcze 12,
 • w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Sportowa 4.

Kryteria formalne:

 • dziecko w czasie realizacji projektu uczęszcza do Publicznego Przedszkola nr 1 lub Publicznego Przedszkola nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • dziecko jest w wieku od 3 do 6 lat,
 • dziecko zamieszkuje w powiecie dąbrowskim,
 • dziecko posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności,
 • dziecko posiada orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności w stopniu głębokim,
 • orzeczenie jest wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Kryteria merytoryczne:

 • dochodowe,
 • wykształcenie rodziców,
 • rodziny wielodzietne

Na podstawie przyjętych kryteriów zostaną stworzone listy rankingowe. W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerami:

Przedszkole nr 1 – 14 655 92 26

Przedszkole nr 2 – 14 655 92 20

Centrum Usług Wspólnych – 14 655 42 24

Projekt „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych, RPMP.10.01.02-12-0176/17” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencja Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

%foto UMDT %foto UMDT