Rekrutacja do przedszkoli
Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska.
W przypadku większej liczby dzieci, spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej (Uchwała nr XXVII/371/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Dąbrowa Tarnowska jest organem prowadzącym).

Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Dąbrowa Tarnowska mogą być przyjęte do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

W przypadku większej liczby dzieci zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

WAŻNE! do 21 lutego 2018 roku rodzice (prawni opiekunowie), których dziecko uczęszczało w tym roku szkolnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2018/2019.

Jeżeli dziecko w bieżącym roku szkolnym nie uczęszczało do przedszkola, rodzic (prawny opiekun) składa wymagane dokumenty zgodnie z podanym harmonogramem:

Lp. Czynności postępowaniarekrutacyjnego Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:przedszkola;

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;

1 marzec 2018r.-

15 marzec 2018r.

do godz. 15,00

od 09 kwietnia 2018r.

do 12

kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy. 16 – 20 marzec

2018r.

od 13 – 16 kwietnia 2018r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 21 marzec 2018r.

o godz. 12.00

17 kwietnia 2018r.

do godz. 12.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. 22 marzec -26 marzec 2018r. od 18 – 20kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych. 28 marzec 2018r.o godz. 13.00 24 kwietnia 2018r.do godz. 13.00

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Rodzice (prawni opiekunowie) składają zgłoszenia w szkole podstawowej znajdującej się w obwodzie zamieszkania dziecka.

WAŻNE!

Szkoły podstawowe mogą już od 5 lutego przyjmować zgłoszenia od rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałych w obwodzie.

Termin składania zgłoszeń upływa 5 marca 2018 roku.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej (Uchwała nr XXVII/371/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Dąbrowa Tarnowska jest organem prowadzącym).

Rekrutacja do klas I dla dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły prowadzona jest zgodnie z harmonogramem.

Lp. Czynności postępowaniarekrutacyjnego Terminw postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminw postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym . od 12 lutego 2018r.do 02 marca

2018r.

od 20 marca 2018r.

do 23 marca 2018r.

do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 05 marca

do 07 marca 2018r.

od 26 marcado 27 marca 2018r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 08 marca 2018r.o godz. 13.00 28 marca 2018r.do godz. 13.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. od 9 marcado 13 marca 2018r.

do godz. 13.00

od 04 kwietniado 06 kwietnia 2018r.

do godz. 13.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej. 15 marzec 2018r.o godz. 13.00 11 kwietnia 2018r.do godz. 13.00

Przepisy stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy I oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

Nabór do klasy IV w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów obecnych klas III mogą składać wnioski o przyjęcie do klasy IV w Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej od 8 lutego 2018 wyłącznie do dnia 23 marca 2018.

Oddział klasy IV w Szkole Podstawowej nr 3 zostanie utworzony, jeżeli liczba wniosków nie będzie mniejsza niż 18.

Nie prowadzi się naboru do klasy VII w Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej.