Rozpoczęto rekrutacje na 2020 rok kolejnej grupy uczestników projektu pt.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej. Projekt obejmuje wsparciem dzieci i młodzież do 18 roku życia i ich rodziny – rodzice/opiekunowie z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska. W szczególności nakierowany jest na pomoc rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Zgłoszenia dzieci do placówki dokonują rodzice/opiekunowie prawni składając:

formularz zgłoszenia oraz wymagany komplet dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną (oświadczenia, zaświadczenia, kserokopie).

Z pośród złożonych formularzy zgłoszenia Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji warunków udziału w projekcie wybierze grupę 15 dzieci/młodzieży do 18 roku życia, którzy wraz z rodzicami/opiekunami zostaną objęci wsparciem.

Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc – wpisane zostaną na listę rezerwową.

W ramach rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans oraz niedyskryminacji.

Formularz zgłoszenia dziecka można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A, w godzinach pracy Ośrodka. Można je także pobrać i wydrukować:

Załączniki
Lp. Nazwa Rozmiar
1. Formularz zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży “JUTRZENKA” w Dąbrowie Tarnowskiej [WERSJA EDYTOWALNA – DOCX] 139.12 [KB]
2. Formularz zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży “JUTRZENKA” w Dąbrowie Tarnowskiej [PDF] 392.87 [KB]
3. JUTRZENKA – Regulamin Rekrutacyjny [PDF] 258.80 [KB]
4. JUTRZENKA – Regulamin Organizacyjny [PDF] 290.13 [KB]

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie do 30 grudnia 2019 r. w godz. pon. 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30 do 15:30

logo kolor Rekrutacja na 2020 rok do Placówki Wsparcia Dziennego Jutrzenka

Projekt pt.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży “Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży