RODO – ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000).
 3. Stosownie do tych przepisów informujemy, że:
  1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Adres : 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34;
  2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@dabrowatar.pl lub pod numerem telefonu: tel.: (14) 642-27-75;
  3) wszelkie Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów prawa i w celu realizacji zadań w nich określonych, a  w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
  4) w związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości tych organów;
  5) dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów;
  6) posiadają Państwa prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – prawo do ich sprostowania
  – w przypadku zaistnienia konieczności ich zmiany – prawo do jej dokonania,
  – usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy osoba, której dane są przetwarzane, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, wycofała swą zgodę na ich przetwarzanie w przypadku gdy zgoda jest podstawą do  przetwarzania tych danych i nie ma innego powodu dla których te dane są przetwarzane, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  – prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy osób, których dane przetwarzane są w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów, np. ewidencja ludności,
  – żądania ograniczenia przetwarzania swych danych osobowych w przypadkach gdy kwestionowana jest zasadność ich przetwarzania, cel ich przetwarzania, prawidłowość danych bądź dane są potrzebne do dochodzenie roszczeń,
  – przenoszenia swych danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  – sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy dane są przetwarzane w interesie publicznym lub w związku z uzasadnionym interesem administratora danych, chyba że administrator wykaże podstawa do przetwarzania danych jest nadrzędna w stosunku do interesów tej osoby,
  7) dane osobowe przetwarzane są za pomocą środków technicznych zapewniających ich ochronę;
  8) dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie podlegają profilowaniu;
  9) skargi na administratora danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych