RODO – ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO ORAZ COOKIES (ciasteczka)
W SERWISIE WWW.DABROWATAR.PL

 W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. na  portalu www.dabrowatar.pl obowiązuje zaktualizowana Polityka Prywatności.

Portal www.dabrowatar.pl wykorzystuje pliki cookies
w celu dostosowania portalu do potrzeb użytkownika.


Polityka prywatności

Każdą osobę, zwaną dalej Użytkownikiem, odwiedzającą stronę internetową ww.dabrowatar.pl , zwaną dalej Stroną obowiązuje aktualna Polityka prywatności (zgodna z dyrektywą UE oraz w związku z zapisami Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne – Dz. U. nr 2012, poz. 1445 z 16-11-2012 r.) .  Korzystanie ze strony www.dabrowatar.pl oznacza akceptację poniższej Polityki prywatności. 

Dane zbierane automatycznie
W trakcie odwiedzin strony internetowej www.dabrowatar.pl zbierane są czysto statystyczne dane dotyczące odwiedzin strony, m.in: rodzaj przeglądarki w której została wyświetlona strona, wersja i rodzaj systemu operacyjnego z którego korzysta użytkownik, rozdzielczość ekranu monitora na którym została wyświetlona strona, data i godzina odwiedzin serwisu, informacje o lokalizacji.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary strony internetowej www.dabrowatar.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe tworzone na komputerze internauty, identyfikujące go w sposób konieczny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych.
Warunkiem zapewnienia poprawnego działania strony internetowej www.dabrowatar.pl, jest pozwolenie przeglądarce internetowej na akceptację i obsługę plików cookies.

Wykorzystanie danych
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, personalizacji zawartości naszych stron internetowych lub do celów statystycznych. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a strony internetowej www.dabrowatar.pl będą wykorzystane doraźnie, wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie dotyczące pracy niniejszej strony internetowej. 

Zmiana danych
Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zmiany
Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie internetowej.

Uwarunkowania końcowe
Jeżeli użytkownik nie zgadza się z Polityką prywatności serwisu strony internetowej www.dabrowatar.pl, proszę opuścić stronę.


KLAUZULA INFORMACYJNA
URZĘDU MIEJSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Szanowni Państwo w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:

1)   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

2)   Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000).

      Stosownie do tych przepisów informujemy, że:

1)   administratorem Państwa danych osobowych jest:  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.
Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34
2)   w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Dawidem Więcek – poprzez pocztę elektroniczną: iod@dabrowatar.pl lub pod numerem telefonu: (14) 642-27-75
3)
  wszelkie Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów prawa i w celu realizacji zadań w nich określonych, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu a  w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4)   w związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości tych organów,
5)   dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów,
6)   posiadają Państwa prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – prawo do ich sprostowania,
  • w przypadku zaistnienia konieczności ich zmiany – prawo do jej dokonania,
  • usunięcia   danych   osobowych  ( prawo do bycia  zapomnianym )  w  przypadku,  gdy  osoba,  której  dane  są     przetwarzane,   wniosła   sprzeciw   wobec   przetwarzania   jej   danych   osobowych,   wycofała   swą  zgodę  na  ich      przetwarzanie  w  przypadku  gdy  zgoda  jest  podstawą  do   przetwarzania  tych  danych i nie ma innego powodu dla      których te dane są przetwarzane, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy osób, których dane przetwarzane są w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów, np. ewidencja ludności,
  • żądania  ograniczenia  przetwarzania  swych  danych  osobowych  w  przypadkach  gdy  kwestionowana  jest zasadność ich przetwarzania, cel ich przetwarzania, prawidłowość danych bądź dane są potrzebne do dochodzenie roszczeń,
  • przenoszenia swych danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  w  przypadku  gdy  dane  są  przetwarzane  w  interesie  publicznym  lub w   związku  z  uzasadnionym  interesem  administratora  danych,  chyba  że  administrator  wykaże  podstawa  do   przetwarzania danych jest nadrzędna w stosunku do interesów tej osoby,

7)   dane osobowe przetwarzane są za pomocą środków technicznych zapewniających ich ochronę,
8)   dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie podlegają profilowaniu,
9)   skargi na administratora danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych