W środę 27 lutego 2019 r. roku Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zawarł umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
W ramach umowy zostaną kompleksowo zmodernizowane dwa funkcjonujące na terenie gminy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOKi, z których jeden znajduje się przy ul. Jagiellońskiej w Dąbrowie Tarnowskiej a drugi w Szarwarku – obok nieczynnego wysypiska śmieci. Po modernizacji infrastruktura będzie dostępna 12 miesięcy w roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych w regulaminie PSZOK. Przewiduje się zbiórkę ok. 100 ton odpadów w skali roku.

pasekloga Rusza przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa TarnowskaW ramach zadania Wykonawca, Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Nowak z Dąbrowy Tarnowskiej opracuje kompletną dokumentację projektową, uzyska pozwolenie na budowę i zrealizuje zadanie do połowy października 2019 roku.
Łączny koszt wykonania zadania wyniesie 1 455 090,00 zł. brutto, z czego blisko 1 milion złotych pochodzić będzie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (Oś 5 Ochrona środowiska; Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami; Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr).

Przewiduje się m.in. prace dotyczące: utwardzenia placu z betonu, wybudowanie wiat stalowych, wykonanie oświetlenia terenu, studni na odcieki, bram automatycznych, remont istniejących pomieszczeń socjalno-biurowych, wybudowanie boksów i zakup pojemników na poszczególne frakcje odpadów oraz zakup pojazdów umożliwiających funkcjonowanie punktów.

pszok 1 Rusza przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska

Celem głównym przedsięwzięcia jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami w ramach tego zadania pozwoli na wypełnienie zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.

Celem szczegółowym jest ograniczenie liczby odpadów deponowanych na składowiskach, w tym:

  • intensyfikacja odzysku i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru i tektury na poziomie minimum 50% odpadów powstających z gospodarstw domowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,
  • wdrożenie systemów zbierania i przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, pozwalających na ich wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych i właściwe,
  • zagospodarowanie, a przez to ograniczenie ich składowania do poziomu maksymalnie 35%.

W wyniku realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym wsparcie otrzymają PSZOKi w miejscowościach Szarwark i Dąbrowa Tarnowska, gdyż istniejąca do tej pory infrastruktura jest niewydolna, niewystarczająca i nieadekwatna do potrzeb.

Czym są PSZOKi?
PSZOKi służą do zbierania i czasowego magazynowania odpadów takich jak metale, papier, szkło, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pozostałości farb i lakierów, rozpuszczalników i olejów odpadowych, odpadów budowlano – remontowych oraz zielonych i ulegających biodegradacji. Z tego rodzaju odpadami maja najczęściej do czynienia małe i średnie przedsiębiorstwa oraz prowadzący gospodarstwa domowe i gospodarstwa rolne.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

%name Rusza przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska

pasekloga Rusza przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska