29 grudnia 2015 r. odbyła się XIV – ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Głównym tematem sesji było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2016. Projekt budżetu szczegółowo omawiany był na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, które wyraziły pozytywną opinię o tym dokumencie. Na sesji, w swoim wystąpieniu Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu budżetu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zdania inwestycyjne przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Dochody planowane w budżecie gminy na rok 2016 przyjęto w wysokości 57 046 374 zł., z czego dochody bieżące stanowią 53 584 964 zł, a dochody majątkowe – 3 461 410 zł.
Subwencja ogólna wynosi 23 375 575 zł, w tym subwencja oświatowa 14 670 699  zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 5.945. 486 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 2 927 342 zł. Dochody własne wynoszą 24 790 971 zł.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą – 7 000 zł.

Planowane wydatki budżetowe w 2016 r. wyniosą 60 034 013 zł, w tym wydatki majątkowe – 10 709 279 zł, wydatki na obsługę długu i poręczenia – 691 165 zł, dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Gminy – 5 248 035 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 264 703 zł. wydatki bieżące realizowane ze środków europejskich – kwota 7 000 zł, i pozostałe wydatki bieżące – 43 113 831 zł.
Ujęte w projekcie budżetu Gminy dochody w wysokości 57 046 374 zł nie pokrywają w pełni wydatków w wysokości 60 034 013 zł. i stąd zaplanowano w budżecie deficyt w wysokości 2 987 639 zł. Projekt zakłada, że deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przypadających do spłaty w 2016 r. wynoszą 2 738 281 zł.
Przedłożony projekt uchwały budżetowej spełnia ustawowy wymóg zrównoważenia budżetu, co w ocenie projektodawców ustawy o finansach publicznych, powinno służyć racjonalnej gospodarce finansowej jednostki samorządowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2016 roku finansowane będą m.in. takie zadania jak: przebudowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie Tarnowskiej, przebudowa drogi gminnej na Morzychnie – I etap, projekt oraz przebudowa drogi „w osiedlu” na Morzychnie, budowa przepustu pod droga gminną w Nieczajnie Dolnej, dobudowa parkingu przy kaplicy w Brniku (fundusz sołecki) opracowanie projektu na budowę ścieżki rowerowej w Nieczajnie Dolnej, opracowanie projektu oraz budowa łącznika ul. Granicznej z ul. Jagiellońską w Dąbrowie Tarnowskiej przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Plater w D.T., modernizacja ul. Popiełuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, opracowanie projektu oraz przebudowa drogi gminnej ul. Szarwarskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, remont drogi gminnej w Sutkowie, projekt oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną w Gruszowie Wielkim „Lisiaki”, przebudowa drogi do cmentarza w Żelazówce, przebudowa dwóch dróg gminnych w Smęgorzowie, w tym drogi do stadionu, przebudowa drogi osiedlowej i chodników przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej, projekt oraz przebudowa ul. Akacjowej w D.T., utwardzenie terenu przy ul. Broniewskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, remont drogi za Przedszkolem Nr 2 w D.T., projekt oraz przebudowa ul. Szkolnej w Dąbrowie Tarnowskiej, projekt budowy chodnika przy ul. Nowej w D.T., projekt budowy drogi gminnej Brnik Pola wraz z mostem na rzece Breń, projekt budowy drogi gminnej – łącznik ul. Piłsudskiego z ul. Zagumnie w Dąbrowie Tarnowskiej W 2016 r zaplanowana została także odbudowa ul. Wieniawskiego oraz projekt odbudowy drogi gminnej „przez błonia” w Laskówce Chorąskiej – II etap”. Przyszłoroczny budżet zakłada również współudział gminy w zadaniach realizowanych przez powiat dąbrowski: budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Lipiny, Gruszów Wielki i Laskówka Chorąska, budowa chodnika przy drodze powiatowej Otfinów – Dąbrowa Tarnowska, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w m. Szarwark, Nieczajna Górna oraz Gruszów Wielki. Obok w/w inwestycji w przyszłym roku zaplanowano także modernizację budynku Budomex w Dąbrowie Tarnowskiej, termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, termomodernizację hali łuczniczej oraz opracowanie dokumentacji i modernizację budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim. Zaplanowana jest także budowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, dobudowa sieci kanalizacyjnej w m. Brnik – Pola, Smęgorzów oraz na ul. Oleśnickiej w Dąbrowie Tarnowskiej, oraz dobudowa oświetlenia na terenie Gminy.

Burmistrz Krzysztof Kaczmarski zaznaczył, że wysokość dochodów i wydatków, zawartych w projekcie budżetu jest szacunkowa, zmienia się w ciągu roku i w praktyce budżet zmieniany jest na każdej sesji Rady Miejskiej. Planowane i realizowane zadania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia majątku gminy. W dalszej części sesji Przewodniczący Komisji do Spraw Strategii i Rozwoju Gminy Marcin Grabka przedstawił opinię w sprawie proponowanego budżetu gminy, wypracowaną na podstawie opinii wszystkich komisji. Z kolei opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Serwicka. Ta opinia również była pozytywna.
Po tych wystąpieniach radni głosowali nad przyjęciem uchwały budżetowej. Za przyjęciem budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2016 rok głosowało 19 radnych. Wszyscy radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem w/w uchwały. Podjęcie uchwały budżetowej poprzedzone było przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2016 – 2022 oraz uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2015 – 2022, oraz zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2015 r.

Na sesji Rada ustaliła także dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w kwocie 1,50 zł. za 1 m3. Dopłata ta ma na cel zmniejszenie obciążenia kosztami mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska związanych z odbiorem ścieków przez oczyszczalnię w Dąbrowie Tarnowskiej.

Radni podjęli także:

 • uchwałę w sprawie zamiaru reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Sutkowie,
 • uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,
 • uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania kosztów upomnień stanowiących dochód budżetu Gminy,
 • uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej – Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Uchwałą dodano do pozycji cennika bilet wstępu zbiorowego dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska w trakcie prowadzonych zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego z opłatą w wysokości 1 zł za godzinę pobytu od całej grupy. Zmiana ta obowiązywać będzie od dnia 1 lutego 2016 r.
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/353/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15.02.2013 r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • uchwałę w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Dąbrowa Tarnowska w Stowarzyszeniu: Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Mielcu w okresie programowania 2014-2020,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w nieruchomości obejmującej działkę Nr 502 położoną w Żelazówce do zasobów mienia komunalnego,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny działki Nr 133/2 położonej we wsi Morzychna,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Sucharskiego na rzecz użytkownika wieczystego,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 1010/2 w Szarwarku,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 1808 w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica,
 • uchwałę w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Dąbrowa Tarnowska a Miastem Bałta – Ukraina,
 • uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na 2016 r.,
 • uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2016.

W końcowej części sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat przekazał Wszystkim Zebranym serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2016. Do tych życzeń dołączyli się również Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

Z treścią budżetu oraz pozostałych uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej