W związku z realizacją zapisu w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej odbył spotkanie z przedstawicielami RPWiK Sp. z o.o. w sprawie realizacji obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejących sieci kanalizacyjnych.

Ustalono, że pracownicy spółki RPWiK podczas odczytu stanu liczników wody pobieranej z sieci wodociągowej będą uzyskiwać informację o sposobie gromadzenia ścieków komunalnych z posesji zamieszkałych. Uzyskana informacja będzie przekazywana do Urzędu Miejskiego celem weryfikacji. Zgodnie z obowiązującym prawem nieruchomość zamieszkała winna być podłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku jej braku posiadać zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

IMG 3331 Spotkanie w sprawie odprowadzania ścieków wodnych IMG 3330 Spotkanie w sprawie odprowadzania ścieków wodnych IMG 3328 Spotkanie w sprawie odprowadzania ścieków wodnych