Specyfikacja
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dąbrowy Tarnowskiej w Morzychnie
Podstrefy Krakowskiej Strefy Ekonomicznej

 PODSTAWOWE DANE SSE DĄBROWA TARNOWSKA:

Miejscowość:  Morzycha
Gmina: Dąbrowa Tarnowska
Powiat: dąbrowski
Powierzchnia: 15,16 ha (obszar scalony)
Typ: Greenfield (tereny dotychczas nieużywane przez przemysł i usługi)
Właściciel: Gmina Żabno
Zarządzający: Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna zarządzana przez Krakowski Park Technologiczny
Przeznaczenie: Usługi, przemysł nieuciążliwy

Uchwała Nr XXIX/268/2009 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Dąbrowa Tarnowska, teren wsi Morzychna „Strefa przemysłowa”

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

Położenie

Nazwa lokalizacji

Specjalna Strefa Ekonomiczna Dąbrowy Tarnowskiej na terenie miejscowości Morzychna

Miasto / Gmina

Dąbrowa Tarnowska

Powiat

dąbrowski

Województwo

małopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia
(w jednym kawałku)
[ha]

28,12 ha

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Obszar SSE: 15,16 ha
Tereny prywatne: 11,589 ha

Własność Gminy Dąbrowa Tarnowska: 1,26 ha

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]

Włączając 23% VAT

ok 20,00 zł/m2

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel / właściciele

Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa: 15,16 ha

Gmina Dąbrowa Tarnowska: 1,26 ha

Właściciele prywatni: 11,7 ha

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

PU – tereny produkcyjno usługowe

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

LsIV, LzIV, IIVb, RV, ŁIV

Różnica poziomów terenu [m]

ok. 3,5 m

Obecne użytkowanie

Część terenów użytkowanych przez rolników, w części pas nieczynnego lądowiska dla samolotów sportowych
o długości 400-450 m, szerokości 100-200 m

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)

N

Odpady znajdujące się

na terenie (T/N)

N

Poziom wód gruntowych [m]

Niski

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

T

·  Sieć gazowa wysokoprężna Ø 300 i Ø 250 na skraju strefy

·  W granicy strefy wodociąg przesyłowy Ø 400 (nie koliduje z planem zagospodarowania przestrzennego)

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

T

Sieć energetyczna 30 kV, 15 kV

ale może to być atutem przy budowie stacji zasilającej

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

T

Hangar dla 2 samolotów sportowych 22×10 [m] – budynek z blachy do rozbiórki

Ograniczenia budowlane

Procent dopuszczalnej zabudowy

· dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej max 30%

· dla zabudowy usługowej I jednorodzinnej max 40%

· dla terenów produkcyjno – usługowe max 70 %

Ograniczenia wysokości budynków [m]

· dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 10 m

· dla zabudowy usługowej jednorodzinnej do10 m

· dla terenów produkcyjno – usługowe do 15 m

Strefa buforowa [m]

zgodnie z MPZP

Inne, jeśli występują

Minimalna wielkość nowowydzielonej działki:

· dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 8 arów

· dla zabudowy usługowej jednorodzinnej 20 arów

· dla terenów produkcyjno – usługowe 40 arów

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu
(rodzaj drogi i jej szerokość)

Dojazd ze zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 975 poprzez drogę gminną o powierzchni tłuczniowej

Autostrada / droga krajowa [km]

·Droga wojewódzka nr 975 – przyległa

· Droga krajowa nr 73 w odl. 2 km.

·W odległości 11 km. węzeł “Krzyż” Autostrady A4

Kolej [km]

Linia kolejowa: Tarnów – Szczucin w odległości 1 km od strefy (aktualnie nieczynna)

·stacja Dąbrowa Tarnowska – 4 km

· stacja Fiuk – 2 km

Bocznica kolejowa [km]

· stacja Dąbrowa Tarnowska – 4 km

· możliwość budowy własnej bocznicy w odległości ok. 2 km – Fiuk

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Kraków – Balice

Drogą lądową ok. 110 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Kraków – 85 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

T

·Odległość przyłącza od granicy terenu

Sieć energetyczna NN w granicach działki

· Napięcie

Sieci energetyczne – przesyłowe 15 kV i 30 kV
w granicach strefy przemysłowej

· Dostępna moc

Do uzgodnienia z ENION Energia
Sp. z o.o. w Krakowie, Zakład Energetyczny Tarnów.

– duże rezerwy

Gaz na terenie (T/N)

T

·  Odległość przyłącza od granicy działki

Sieć gazowa – przesyłowa w granicach terenu

· Wartość kaloryczna

Gaz ziemny

·Średnica rury

· sieć gazowa wysokoprężna Ø 250, Ø 300

·sieć gazowa niskoprężna Ø 80

· Dostępna objętość

do uzgodnienia z Karpacką Spółką Gazownictwa
sp. z.o.o. w Tarnowie,
Gaz System sp. z.o.o. Tarnów – duże rezerwy

Woda na terenie (T/N)

Woda dla celów socjalnych i przemysłowych
z sieci przesyłowej Ø 400 lub rozdzielczej Ø 90

Odległość przyłącza
od granicy terenu

W granicy terenu

Dostępna objętość

15.000 m3 / 24h

Kanalizacja na terenie (T/N)

N

Odległość przyłącza od granicy terenu

Projektowana kanalizacja O200

Dostępna objętość

500 m3 / 24h

Ograniczenie zrzutu ścieków

Ścieki powinny spełniać wymogi zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 168 z 2004 r. poz. 1763)
i będą kierowane do miejskiej oczyszczalni ścieków – wybudowanej w 2007 roku.

Odprowadzenie wód deszczowych

na terenie (T/N)

N

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

T

Telefony (T/N)

T

Odległość przyłącza
od granicy terenu

Sieć światłowodowa
w odległości ok. 100 m od granicy strefy

Liczba dostępnych linii analogowych

Do uzgodnienia z właścicielem sieci
tj. Telekomunikacją Polską S.A.

Liczba dostępnych linii ISDN

Do uzgodnienia z właścicielem sieci
tj. Telekomunikacją Polską S.A.

Uwagi

Istnieje możliwość powiększenia obszaru o teren przyległy od strony Gminy Żabno
(wieś Odporyszów) o pow. ok. 40 ha dla którego opracowywany jest również nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przez Gminę Żabno.

Osoba przygotowująca ofertę

Jacek Kopeć – Kierownik Referatu KM Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej tel. 14 644-21-16, 642-27-75 wew. 116,
e-mail:
km@dabrowatar.pl,

Osoby
do kontaktu

Jacek Kopeć – Kierownik Referatu KM Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej tel. 14 644-21-16, 642-27-75 wew. 116,
e-mail:
km@dabrowatar.pl,

 

Krzysztof Orwat – Kierownik Referatu PKiI Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej tel. 14 644-21-07, 642-27-75 wew. 107

e-mail: pki@dabrowatar.pl

Anna Witowska – Inspektor Referatu PKiI Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej tel. 14 644-21-07, 642-27-75 wew. 107
e-mail:
awitowska@dabrowatar.pl

SSE DT 3 JPG <cent />Specyfikacja <br>Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dąbrowy Tarnowskiej w Morzychnie<br>Podstrefy Krakowskiej Strefy Ekonomicznej</center>

SSE DT 1 JPG <cent />Specyfikacja <br>Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dąbrowy Tarnowskiej w Morzychnie<br>Podstrefy Krakowskiej Strefy Ekonomicznej</center>

SSE DT 2 JPG <cent />Specyfikacja <br>Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dąbrowy Tarnowskiej w Morzychnie<br>Podstrefy Krakowskiej Strefy Ekonomicznej</center>