Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przez cały 2018 rok prowadził będzie nabór wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych z terenu województwa małopolskiego w ramach Programu Priorytetowego „Jawor”. Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne, które nie ukończyły 75 lat i posiadają pełną zdolność czynności prawnych oraz udokumentowane źródło dochodów uzyskiwane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób w związku małżeńskim i pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej wniosek musi być złożony przez oboje małżonków. W sytuacji, gdy współmałżonek uzyskuje dochody za granicą zdolność kredytowa małżeństwa weryfikowana jest jedynie w oparciu o udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Oferowaną formą wsparcia jest pożyczka.
Do programu, który obejmuje obszar Małopolski nie mogą być zgłaszane budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę po 01.01.2009 r., a łączny obszar docieplanych przestrzeni nie może być większy 600 m2.

W ramach Programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące:
– docieplenia ścian zewnętrznych budynków,
– docieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją/stropów nad piwnicami,
– docieplenia podłóg na gruncie,
– wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.

Warunki finansowe pożyczki są następujące:
– pożyczka pokrywa do 90% kosztów kwalifikowanych brutto,
– oprocentowanie preferencyjne od 2,0% w skali roku,
– minimalna kwota pożyczki 20 000,00 zł*,
– maksymalna kwota pożyczki 100 000,00 zł,
– możliwość umorzenia do 20% pożyczonego kapitału,
– brak opłat i prowizji.

Każdy uczestnik programu zobowiązany jest spełnić następujące warunki formalne:
– Złożyć w terminie komplet dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta (rejestracja do Portalu – przejdź >>).
– Posiadać udokumentowany tytuł własności lub prawo do dysponowania nieruchomością.
– Dostarczyć audyt energetyczny lub charakterystykę energetyczną oraz rzutów ścian i stropów budynku. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji musi wynosić min. 25%.

Maksymalna liczna wnioskodawców na jedno zadanie nie może przekraczać 4 osób.

%foto UMDT  %foto UMDT

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż prace termomodernizacyjne dofinansowane z udziałem środków publicznych w ramach programu Program Priorytetowy „Jawor”, powinny być wykonane przez profesjonalne podmioty specjalizujące się w prowadzeniu robót budowlanych, gwarantujące wykonanie prac zgodnie z zapisami zawartymi w ocenie energetycznej. Wykonawcy winni być przedsiębiorcami zarejestrowanymi w odpowiednim rejestrze – Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na bieżąco wywiązującymi się ze zobowiązań publicznoprawnych. Wykonanie prac winien potwierdzać protokół odbioru, a podstawą zapłaty wynagrodzenia winna być faktura wystawiona przez wykonawcę prac. Dopiero komplet dokumentacji wymagany w umowie pożyczki może być podstawą do wypłaty środków przez WFOŚiGW w Krakowie.

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor/

%foto UMDT  %foto UMDT