W sobotę 26 stycznia br. w Domu Ludowym w Brniku, w rodzinnej i ciepłej atmosferze odbyło się spotkanie opłatkowe. Przygotowane zostało przez Sołtysa Stanisława Króla i Radę Sołecką wsi Brnik.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: Stanisław Ryczek – Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej oraz Ks. Proboszcz Marek Lasek. W spotkaniu licznie uczestniczyli także mieszkańcy sołectwa. Przybyłych gości i mieszkańców Brnika powitał Sołtys – Stanisław Król. W imieniu całego samorządu gminnego wszystkim zebranym życzenia noworoczne złożył Z-ca Burmistrza Stanisław Ryczek.

Po krótkich przemówieniach, Ks. Proboszcz zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy po której nastąpiło uroczyste łamanie się opłatkiem. Ważną częścią spotkania opłatkowego było wspólne śpiewanie kolęd, a atrakcją opłatkowego wieczoru był występ grupy kolędniczej z sąsiedniego sołectwa Breń, która zaprezentowała przedstawienie jasełkowe.
Sobotnia uroczystość było doskonałą okazją do integracji mieszkańców sołectwa, ciekawych rozmów i wspomnień.
Poczęstunek z dań regionalnych finansowany był z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska.