Trwa rekrutacja uzupełniająca na 2020 rok gruby 3 dzieci/młodzieży wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi projektu pt.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej. Projekt obejmuje wsparciem dzieci i młodzież do 18 roku życia i ich rodziny – rodzice/opiekunowie z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska. W szczególności jest on nakierowany na pomoc rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego. W ramach rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans oraz niedyskryminacji.
Zgłoszenia dzieci do placówki dokonują rodzice/opiekunowie prawni składając: formularz zgłoszenia oraz wymagany komplet dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną (oświadczenia, zaświadczenia, kserokopie).

Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc – wpisane zostaną na listę rezerwową.

Formularz zgłoszenia dziecka można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A, w godzinach pracy Ośrodka. Można go także pobrać poniżej i wydrukować.

Formularz zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży “JUTRZENKA” w Dąbrowie Tarnowskiej [PDF]

JUTRZENKA-Regulamin-Rekrutacji.pdf

JUTRZENKA-Regulamin-Organizacyjny.pdf

logo MOPSiWR Trwa rekrutacja uzupełniająca na 2020 rok do Placówki Wsparcia Dziennego Jutrzenka