Trwa rekrutacja uzupełniająca na 2020 rok dla trzeciej grupy dzieci/młodzieży wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi do projektu pt.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej. Projekt obejmuje wsparciem dzieci i młodzież do 18 roku życia i ich rodziny (rodzice/opiekunowie) z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska. W szczególności nakierowany jest na pomoc rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Zgłoszenia dzieci do placówki dokonują rodzice/opiekunowie prawni składając:
– formularz zgłoszenia
oraz wymagany komplet dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną (oświadczenia, zaświadczenia, kserokopie).

Spośród złożonych formularzy zgłoszenia Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji warunków udziału w projekcie wybierze grupę 15 dzieci/młodzieży do 18 roku życia, którzy wraz z rodzicami/opiekunami zostaną objęci wsparciem. Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc – wpisane zostaną na listę rezerwową.

W ramach rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans oraz niedyskryminacji.
Formularz zgłoszenia dziecka można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A, w godzinach pracy Ośrodka. Można je także pobrać i wydrukować:

Formularz zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży “JUTRZENKA” w Dąbrowie Tarnowskiej [WERSJA EDYTOWALNA – DOCX]

Formularz zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży “JUTRZENKA” w Dąbrowie Tarnowskiej [PDF]

JUTRZENKA – Regulamin Rekrutacyjny [PDF]

JUTRZENKA – Regulamin Organizacyjny [PDF]