Minął już półmetek zebrań wiejskich organizowanych każdego roku w Gminie Dąbrowa Tarnowska w lutym i w marcu. Odbyły się już zebrania w Brniku, Morzychnie, Smęgorzowie, Nieczajnie Górnej, Lipinach, Sutkowie i w Szarwarku z udziałem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego. Kolejne zebrania zaplanowane na drugą połowę marca odbędą się w następujących sołectwach: Nieczajna Dolna, Laskówka Chorąska, Żelazówka, Gruszów Wielki i Gruszów Mały. W tym roku ważnym motywem zebrań wiejskich są wybory sołtysów, które odbędą się 7 kwietnia. Zebrania odbywają się według ustalonego porządku:

1)  Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za rok 2018 r.,
2) Omówienie realizacji budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem środków wykorzystanych w danych sołectwie,
3) Przedstawienie uchwalonego budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska  na 2019 r., a zwłaszcza inwestycji i zadań realizowanych na obszarach wiejskich,
4) Informacja o realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
5) Przedstawienie oraz omówienie harmonogramu działań przed wyborami Sołtysów,
6) Bieżące informacje i komunikaty  Urzędu Miejskiego, Komendy Powiatowej Policji (Dzielnicowego), Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Gminnej Spółki Wodnej,  Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Frekwencja zebrań wiejskich jest w tym roku dość znaczna. Mieszkańcy poszczególnych sołectw dzielą się swoimi przemyśleniami dotyczącymi różnych aspektów życia w naszej gminie. Niejednokrotnie zadają ważne pytania dotyczące oświetlenia, dobudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Pytają również o kursy autobusów, których przywrócenie zapowiedział rząd.
Burmistrz w swoich wypowiedziach dużo uwagi poświęca gospodarce odpadami w gminie w aspekcie segregacji oraz kosztów wywozu odpadów.