Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej od listopada 2013 r. brała udział w konkursie„ Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń” i do 31 maja 2014 r. realizowała 10 zadań przewidzianych regulaminem konkursu, którego hasłem było: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Patronat nad organizacją całego przedsięwzięcia o zasięgu krajowym przejęła redakcja miesięcznika „Perspektywy Europejskie” oraz Fundacja Państwo Obywatelskie, będąca organizacją pożytku publicznego. Do Komitetu Honorowego zostali zaproszeni: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, Przedstawiciele Sejmu i Senatu, Przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich, Przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich, Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Komendant Główny Policji, Rektorzy i Dziekani uczelni oraz wydziałów pedagogicznych, Naukowcy, przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych.

Warunkiem przystąpienia szkoły do realizacji programu był udział przedstawiciela szkoły w seminarium Bezpieczna Szkoła 2014, prowadzonego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Koordynatorem programu była przeszkolona nauczycielka mgr Beata Wójtowicz.

Zadania konkursowe realizowane były przy współpracy uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz przedstawicieli instytucji, które literalnie odpowiedzialne są za bezpieczeństwo, opiekę nad rodziną, wspierają osoby niepełnosprawne lub doświadczające przemocy. Szkolenia prowadzili pedagodzy i specjaliści: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja, kuratorzy zawodowi, prokurator, sędzia Sądu Rejonowego, psycholog, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wszyscy ci, którzy na co dzień poświęcili się pracy z trudną młodzieżą oraz ci, którzy udzielają pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Za realizację 10 zadań konkursowych odpowiedzialnych było kilkunastu nauczycieli naszej szkoły. Organizowali spotkania, debaty, prelekcje, pokazy multimedialne i pogadanki oraz wszelkiego rodzaju konkursy i happeningi. Harmonogram realizacji zadań, galeria zdjęć, sprawozdania i nazwiska nauczycieli i osób, które bezinteresownie włączyły się w realizację poszczególnych zadań konkursowych, znajdują się na stronie internetowej PSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.. W wielu sytuacjach pozwoliło to spojrzeć na omawiane problemy z innej perspektywy. Serdecznie im dziękujemy.

Jury konkursowe z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i przeanalizowaniu wszystkich dostarczonych prac, zadań i sprawozdań z realizacji przedsięwzięcia przyznało naszej szkole dyplom i tytuł „Bezpiecznej Szkoły”.

 Koordynator konkursu
mgr Beata Wójtowicz

Czytaj więcej na stronie http://kinion.republika.pl/ w zakładce „projekty”