Uchwała Nr XII/118/99 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Tarnowska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz.74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 i Nr 41, poz. 412) – Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi komercyjne i komunikacyjne w Żelazówce na działce Nr 617/4 o pow. ok. 0,65 ha, o symbolu 9.1.UI.
 2. Integralną częścią planu jest rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Dla wyznaczonego terenu w § 1 ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:

 • 9.1.UI – teren usług komercyjnych i komunikacyjnych o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki Nr 617/4,
 • linia rozgraniczająca teren wyznaczony od pasa drogi w odległości 25 m od jej osi,
 • linia zabudowy dla obiektów kubaturowych w odległości 40 m od krawędzi jezdni drogi,
 • zabudowa kubaturowa parterowa z dachami spadowymi niskimi,
 • urządzenia do gromadzenia, oczyszczenia i odprowadzania ich po oczyszczaniu ich do gruntu,
 • oczyszczenie i odwadnianie placów i dojazdów winno odbywać się w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska,
 • obsługa komunikacyjna teren (wjazdy i wyjazdy) nie może powodować zakłóceń ruchu na przyległej trasie komunikacyjnej,
 • zakres inwestycji winien uwzględnić również realizację zieleni izolacyjnej.

§ 3

W przypadku zbycia nieruchomości ustala się jednorazową opłatę w wysokości 20% wzrostu wartości tej nieruchomości.

§ 4

Uchyla się w części ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Tarnowska uchwalonego Uchwałą Nr VI/42/94 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 listopada 1994r. (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 10, poz. 53, zm. z 1998r. Nr 14, poz. 154, 155, 156, 157), w granicach planu uchwalonego niniejszą uchwałą.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej.

 § 6

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy, a ponadto informacje o uchwaleniu planu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Streb

xii 118 99 /><center>Uchwała Nr XII/118/99 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Tarnowska</b></center>