UCHWAŁA NR XXII/234/01 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA 27 CZERWCA 2001 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Tarnowska

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 zm., Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279 i Dz. U. z 2000r. Nr 12, poz. 136) – Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:

 § 1

  1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów Gminy Dąbrowa Tarnowska obejmujący:

     a) zmianę przeznaczenia działek nr 1920/1 i 1920/2 (pow. ok. 0,60 ha) we wsi Szarwark, z terenów przeznaczonych pod oświatę na teren usług oświatowych i budownictwa  mieszkaniowego, o symbolu: UO/MNj.

     b) zmianę przeznaczenia działki nr 889/2 i część działki nr 891/2 (pow. ok. 0,19 ha) we wsi Szarwark, z terenów pod grunty rolne na teren przeznaczony pod poszerzenie istniejącego  cmentarza, o symbolu: ZCI.

  1. Integralną częścią planu są rysunki planu na mapach w skali 1:2000 Nr 1-2, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

 § 2

  Dla wyznaczonego terenu w § 1 ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:

a) UO/MNj- Na terenie istniejących budynków oświaty dopuszcza się adaptację tych budynków na cele mieszkalne, jak również wznoszenie nowych domów mieszkalnych w        obrębie działki w nawiązaniu do formy istniejącego budynku oświaty.

–        Odprowadzenie ścieków do czasu budowy zorganizowanego systemu kanalizacji dopuszcza się realizację przydomowych urządzeń oczyszczania ścieków.

–        Nowe obiekty nie mogą przekraczać istniejącej linii zabudowy.

–        Linia rozgraniczająca od drogi 4335 w odległości 10 m od jej osi.

b) ZC – teren cmentarza jako poszerzenie istniejącego na sąsiedniej działce nr 890,

–        zasady zagospodarowania nowej części cmentarza należny nawiązać do układu pól grobowych, grobów i komunikacji cmentarza istniejącego.

§ 3

            Ustala się zerową stawkę służącą naliczeniu opłat za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4

            Uchyla się w części ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Tarnowska uchwalonego Uchwałą Nr VI/42/94 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 listopada 1994r. (Dz. Urz. Woj. Tarn. Nr 10, poz. 53, zm. z 1998r. Nr 14, poz. 154, 155, 156, 157 oraz z 2000r. Nr 2 poz. 5), w granicach planu uchwalonego niniejszą uchwałą.

§ 5

            Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej.

§ 6

  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Województwa Małopolskiego.
  2. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy, a ponadto informację o uchwaleniu planu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej
Jerzego Streb

xxii 234 01  /><center>UCHWAŁA NR XXII/234/01 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA 27 CZERWCA 2001 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Tarnowska</b></center>