W dniu 09.11.2022 w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego”. W ramach głównych działań przewiduje się w projekcie:

1. Usunięcie wyrobów azbestowych. Prace będą polegały na: demontażu pokrycia zawierającego azbest z dachu, odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pryzm.

2. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Gmin Partnerskich. W ramach realizacji projektu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Partnerów projektu, celowym jest przeprowadzenie szkoleń oraz akcji informacyjno-edukacyjnych mających na celu rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej wiarygodnych informacji o skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez azbest oraz wyroby i odpady zawierające azbest. Szkolenia i akcje informacyjno-edukacyjne należy przeprowadzać zarówno wśród młodzieży szkolnej, jak i dorosłych mieszkańców.

Z terenu naszej gminy zgłoszono 82 pryzmy azbestowe ( tzw. gruz azbestowy) oraz 12 dachów co łącznie daje 214 Mg azbestu.

Liderem projektu jest gmina Szczucin. Włącznie z naszą gminą udział w projekcie bierze 13 gmin z subregionu tarnowskiego. Wartość projektu wynosi 1 871 353,91 zł, a dofinansowanie z UE 1 497 928,00 zł.

IMG 20221109 131334 Umowa na utylizację azbestu podpisana IMG 20221109 131335 Umowa na utylizację azbestu podpisana