Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć na adres skrzynki e-PUAP Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej: /4t4n0gv8y2/skrytka oświadczenie w tym zakresie ze wskazaniem osobistego adresu elektronicznego e-PUAP w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2023 r.

W przypadku braku możliwości doręczenia nakazów podatkowych poprzez system e-PUAP, nakazy doręczy sołtys lub upoważniona osoba, lub zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

UWAGA!!!

Adres do doręczeń elektronicznych zgodnie z przepisami art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych to nie adres poczty e-mail komercyjnej (np. kowalski@wp.pl, kowalski@op.pl itp.)

Adres do doręczeń elektronicznych  można znaleźć na swoim koncie ePUAP. Wejdź na stronę epuap.gov.pl i zaloguj się. Wybierz: Moja skrzynka → Operacje → informacje szczegółowe skrzynki (znak plusa) > adres znajduje się w polu lista adresów skrytek dla danej skrzynki w formacie /login/nazwaskrzynki.