W związku z występowaniem w ostatnim czasie na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, informuje się, że ze względu na niebezpieczeństwo pojawienia się choroby również i na naszym terenie konieczne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności.
Hodowcy i osoby posiadające drób powinny zachować szczególną ostrożność i przestrzegać podstawowych zasad bioasekuracji przy obsługiwaniu ptactwa, minimalizując ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Zasady bioasekuracji przy obsługiwaniu ptactwa, minimalizując ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, to w szczególności:

  1. Zabezpieczenia budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem do dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
  2. Zabezpieczenie pasz i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
  3. Nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
  4. Stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.
  5. Stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
  6. Zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, burmistrzowi/wójtowi).
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Starostwa Powiatowego