W dniu 24 stycznia 2019 r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Głównym tematem sesji było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027.
Uchwalenie budżetu Gminy na 2019 poprzedzone było wymaganą procedurą, zgodnie z którą Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Serwicka oraz Wiceprzewodniczący Tadeusz Gubernat zapoznali radnych z treścią uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie:

– w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska,
– projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019,
– opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r.

Wszystkie przedstawione opinie były pozytywne.

Z kolei Przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy Jerzy Pasternak przedstawił opinię w sprawie proponowanego budżetu Gminy. Komisja ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy biorąc pod uwagę opinie pozostałych merytorycznych stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wnosząc jednocześnie do niego zmiany. Następnie Przewodniczący Komisji ds. Oświaty…. Jerzy Żelawski zapoznał Zebranych z poprawkami do omawianego dokumentu wniesionymi przez grupę radnych.

Po tych wystąpieniach radni głosowali nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz z poprawkami grupy radnych. Za przyjęciem budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 rok głosowało 11 radnych.

Podjęcie uchwały budżetowej poprzedzone było przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027.

 Na sesji podjęto również uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Rada Miejska dokonała także zmiany statutów sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zmiana ta dotyczyła jedynie przedłużenia kadencji sołtysa i rady sołeckiej we wszystkich sołectwach, która od bieżącego roku trwać będzie 5 lat.

%foto UMDT  %foto UMDTRada podejmując stosowną uchwałę wyraziła także zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Dąbrowa Tarnowska, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym w wysokości:
1) 80 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 70 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 60 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 50 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 40 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 30 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

W/w bonifikata nie przysługuje gdy osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielnie mieszkaniowe posiadają zadłużenie w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Rada podjęła także uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na oś. Kościuszki 3 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego.

Na tej sesji powołano również Doraźną Komisję Rady Miejskiej do Spraw Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska w składzie: radny Andrzej Pabian, radny Jerzy Pasternak oraz radna Józefa Taraska.

Na wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rada podjęła uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli gminnej gospodarki odpadami.

W końcowej części obrad radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców naszej Gminy.

Z treścią budżetu oraz pozostałych uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiejw Dąbrowie Tarnowskiej