We wtorek 26 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się VII sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Dariusz Lizak – Przewodniczący Rady Miejskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych, na które zgodnie z przepisami Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Krzysztof Kaczmarski udzieli radnym pisemnej odpowiedzi. Na sesji wśród zaproszonych gości obecny był Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, który udzielił odpowiedzi na zapytania radnych dotyczące dróg powiatowych.

Następnie zgodnie z ustalonym harmonogramem obrad na sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027, oraz uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 rok. Rada przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Rada dokonała także zmiany uchwały Nr XLIII/609/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska   w rejonie ulic Sucharskiego, Warszawskiej, Ogrodowej i Grunwaldzkiej.

Na sesji Rada podjęła uchwałę w sprawie przekształcania mieszkania chronionego    na mieszkanie chronione wspierane oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w mieszkaniu chronionym wspieranym w miejscowości Brnik 34/2, Gmina Dąbrowa Tarnowska. Podjęto również uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz ustalenia na 2019 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Rada podjęła szereg uchwał o charakterze majątkowym:

 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w Żelazówce – działki Nr 408/1,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży  w drodze bezprzetargowej działki Nr 408/1 o pow. 0,0112 ha położonej w Żelazówce,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w Żelazówce – działki Nr 408/2,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży  w drodze bezprzetargowej działki Nr 408/2 o pow. 0,0634 ha położonej    w Żelazowce,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży  w drodze bezprzetargowej działki Nr 55/1 o pow. 0,0134 ha położonej w Laskówce Chorąskiej, obręb Laskówka Chorąska,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 55/3 o pow. 0,0459 ha położonej w Laskówce Chorąskiej, obręb Laskówka Chorąska,
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w Szarwarku,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki  Nr 960/7 położonej w Szarwarku,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki Nr 156/7 położonej we wsi Morzychna,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki Nr 975/7 położonej we wsi Smęgorzów (druk nr VII/18/19).

Rada podejmując uchwałę w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Miejskiej, wyboru przewodniczących stałych komisji i składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej dokonała zmiany składu osobowego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Wychowania oraz Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ponadto, Rada podjęła uchwałę w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia   24 stycznia 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli gminnej gospodarki odpadami (druk nr VII/20/19),
 • przekazania skargi dotyczącej Gminnej Spółki Wodnej Dąbrowie Tarnowskiej Staroście Dąbrowskiemu według właściwości

Rada Miejska dokonała także zmiany statutów jednostek pomocniczych miasta Dąbrowa Tarnowska. Zmiana ta dotyczyła jedynie przedłużenia kadencji Przewodniczącego Rady Osiedla i Rady Osiedla we wszystkich Osiedlach, która od bieżącego roku trwać będzie 5 lat.

W dalszej części sesji Rada zapoznała się z przedłożonymi dokumentami, tj.:
-Analizą ekonomiczną i organizacyjną funkcjonowania szkół, przedszkoli i żłobka prowadzonych i dotowanych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska za rok 2018.
– Sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2018.
-Sprawozdaniem za rok 2018 z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2014-2020.
-Rocznym sprawozdaniem z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy    w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie     w Dąbrowie Tarnowskiej za 2018 r.
-Sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.

Zgodnie z porządkiem obrad sprawozdania ze swojej ubiegłorocznej działalności złożyli również sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych. W końcowej części sesji radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji  i organizacji.

Z treścią w/w uchwał, sprawozdań i interpelacji radnych mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej