W środę 15 maja br. zostały  wznowione obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  z dnia 25 kwietnia 2019 r.  Podczas tejże sesji  radni dokonali zmian organizacyjnych w swoim składzie. Zmiana składu  Prezydium  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  odbyła się na wniosek grupy radnych złożony przez radnego Andrzeja Buśko. W miejsce odwołanego w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Dariusza Lizaka radni wybrali Wiesława Mendysa. Za jego kandydaturą opowiedziało się 11 radnych. Z kolei w  miejsce Wiceprzewodniczących Rady  Bogusławy Serwickiej i Tadeusza Gubernata wybrano  radnych  Jacka Sarata i Jacka Świątka.  

VIII SRMDT II część VIII sesja Rady Miejskiej  w Dąbrowie TarnowskiejNa środowej sesji zmieniono również przedstawicieli Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w Zgromadzeniu  Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji. W miejsce odwołanych członków Zgromadzenia Związku radnych: Tadeusza Gubernata, Dariusza Lizaka, Pawła Mikosa, Jerzego Pasternaka oraz Tomasza Pietrasa na członków Zgromadzenia Związku  wyznaczono radnych:  Jacka Sarata, Kazimierę Wąż, Józefę Taraska,  Mirosława Jastrzębia oraz  Andrzeja Buśko.
Wieslaw Mendys VIII sesja Rady Miejskiej  w Dąbrowie TarnowskiejPonadto, radni podjęli uchwały w sprawie  zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019  oraz  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska  na lata 2019 –  2027.  Zmiana uchwały budżetowej podyktowana została m.in.  zwiększeniem dochodów  budżetowych  w związku: ze zwrotem podatku VAT za wykonane w 2018 r. inwestycje,  w tym związane z dobudową sieci kanalizacji sanitarnych na terenie wsi,  uzyskaniem środków  z Samorządu Województwa na realizację projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa” z przeznaczeniem na modernizację placu rekreacyjno-sportowego w Parku Miejskim, pozyskaniem środków z Samorządu Województwa w ramach konkursu „Małopolskie remizy” z przeznaczeniem na budowę budynku garażowego w Laskówce Chorąskiej etap II, uzyskaniem środków na realizację  projektu „Wzbogacenia oferty przedszkoli miejskich Nr 1 i Nr 2 w DT.”, oraz na  prace remontowe w klubach seniora w m. Gruszów Wielki, Smęgorzów, Nieczajna Górna, Laskówka Chorąska oraz Lipiny, a także pomocy finansowej Sejmiku Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Spotkania z kulturą bliską i daleką” oraz na prace remontowe przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2019 r.”.

Na sesji radni  oddalili  również protest  przeciwko  ważności   wyborów  sołtysa  sołectwa   Nieczajna  Górna w gminie Dąbrowa Tarnowska, a także   podjęli  uchwałę w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie  Tarnowskiej.

W końcowej części sesji  radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji i organizacji.

Z treścią w/w uchwał, sprawozdań  i interpelacji radnych  mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała: 
Izabela Pintatara – Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej