Gmina Dąbrowa Tarnowska przystąpiła w 2019 roku wspólnie z 12 jednostkami samorządu do programu pn. „Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem programu jest Gmina Szczucin.

W 2022 roku rozpoczęto realizację projektu, a ostatnie odbiory i demontaże miały miejsce w maju br. Ostatecznie w ramach ww. projektu usunięto 276,743 Mg gruzu azbestowego zlokalizowanego na 88 pryzmach oraz zdemontowano i zutylizowano azbest z 13 dachów w ilości 44,01 Mg.

Od początku lat 60. azbest był jednym z najpopularniejszych i najtańszych surowców do wyrobu materiałów budowlanych. W latach 70. i 80. płyty eternitowe cieszyły się, zwłaszcza na wsiach, olbrzymią popularnością. Przede wszystkim ze względu na niską cenę, 1 m2 eternitu był dwa razy tańszy od blachy ocynkowanej, cztery razy  od importowanej blachy pokryciowej, a pięć razy od dachówki ceramicznej. W Polsce wyroby azbestowe produkowało dziewięć przedsiębiorstw. Pięć mniejszych zaprzestało wytwarzania szkodliwych materiałów przed wejściem w życie w dniu 19 czerwca 1997 roku ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, a w czterech największych (wytwarzających rocznie ok. 25 mln m2 eternitu) proces modernizacji produkcji trwał dłużej. We wszystkich zakładach azbest, z uwagi na jego szkodliwość dla zdrowia został zastąpiony innymi komponentami, a jego resztki usunięte.

Program finansowany jest ze środków z UE w kwocie 89 092,58 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 51 911,91 zł. Łącznie 141 004,49 zł.