Dostosowanie licencji taxi do obowiązujących przepisów prawa zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1180).
Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydanych wraz z wypisami licencji, na wniosek przedsiębiorcy w terminie do 31 grudnia 2022r. – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1180) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019r. poz.2377).

Po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.

Organem właściwym w sprawach dostosowania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który wydał przedmiotowe uprawnienie.

W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.

W związku z powyższym należy złożyć wniosek o dostosowanie licencji do zmian ustawowych zgodnie z załączonym FORMULARZEM.