Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska rozpocznie w najbliższym czasie realizację zadania przebudowy skrzyżowania ulicy Polnej z ulicą Spadową. Zakres tej inwestycji obejmuje odcinek ul. Spadowej, położony pomiędzy ul. Berka Joselewicza a ul. Polną wraz z przebudową wlotu skrzyżowania ulic Spadowa – Polna. W ramach projektu architektoniczno-budowlanego przewiduje się dostosowanie sytuacyjno-wysokościowe nawierzchni, obramowanie krawężnikami betonowymi oraz ściekami z kostki brukowej, a także przebudowę urządzeń odprowadzenia wód opadowych. Wykonane zostaną również dwie zatoki postojowe do parkowania prostopadłego, a także ciągi piesze i odcinek chodnika. Teren przy krawędziach skrzyżowania ulic Spadowa-Polna zostanie utwardzony. Zlikwidowane zostanie niebezpieczne przesunięcie osi jezdni ul. Spadowej w obrębie skrzyżowania oraz zdewastowane garaże.

Obecnie skrzyżowanie to z uwagi na uwarunkowania terenowe oraz rodzaj przyległej zabudowy nie spełnia warunków widoczności a ukształtowanie wysokościowe wlotu oraz lokalizacja wpustów deszczowych uniemożliwia sprawne odprowadzenie wody opadowej, pogarszając właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni. Aktualna lokalizacja miejsc postojowych poza chodnikami dla pieszych generuje dodatkowe utrudnienia, szczególnie podczas włączania pojazdów do ruchu. Wszystkie powyższe powody dowodzą zasadności planowanej inwestycji, która usprawni płynność ruchu w obrębie ul. Spadowej, ul. Polnej i ul. Berka Joselewicza. Jednocześnie poprawi się bezpieczeństwo w ruchu drogowym w centralnej części miasta.

Wykonawcą zadania będzie Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Nowak. Zgodnie z umową z wykonawcą prace zostaną zakończone do 31 lipca br.