Informujemy, że firma NDE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie aktualnie wykonuje oceny energetyczne dla mieszkańców. Przypominamy, że wymiana pieców w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dotyczy tylko osób które zgłosiły swoją chęć udziału w projekcie w miesiącach wakacyjnych 2016 roku oraz dokonały potwierdzenia swoich zgłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej do 15 grudnia 2016 roku zgodnie z otrzymaną pisemną korespondencją.

Poniższe informacje mogą być przydatne do uzyskania odpowiedzi na liczne pytania związane z mocą nowego źródła ciepła.

Moc nowego źródła ciepła
W kwestii dotyczącej mocy kotła instalowanego przez mieszkańców podkreślić należy, iż dofinansowanie będzie przekazane mieszkańcom wyłącznie do mocy wynikającej z przeprowadzonych ocen energetycznych. Ze względu na fakt, iż podczas różnych spotkań Gminy przekazywały informacje o istniejących na rynku kotłach, których moce obejmują określone przedziały, przyjęte zostało stanowisko, iż tego rodzaju urządzenia będą kwalifikowalne. Zapisy takie nie zostały wprowadzone do dokumentów wdrożeniowych, ponieważ niektóre rozwiązania są przyjmowane dopiero na etapie przygotowywania przez Wnioskodawców projektów, kiedy pojawiają się kolejne obszary problemowe. Nie zostały wprowadzone również żadne ograniczenia wartości mocy kotła przekraczające wartość wynikającą z oceny energetycznej. Tego rodzaju ograniczenia mogłyby zawęzić rodzaje kotłów i wybór producentów przez mieszkańców.

W odniesieniu do różnic, jakie występują w mocach kotłów obliczonych na podstawie ocen energetycznych oraz przyjmowanych przez producentów kotłów, podkreślić należy, iż jest to wynikiem indywidulanego podejścia do każdego budynku. Większość producentów podaje moc kotła, jaka będzie odpowiednia dla budynku o określonej powierzchni. Jednak powierzchnia jest jednym z wielu czynników decydujących o zapotrzebowaniu budynku na ciepło. Jednak te pozostałe czynniki, równie istotne, nie są uwzględniane przez producentów w przyjmowanych mocach. Dodatkowo, co do zasady, producenci zakładają bardzo słabe ocieplenie budynków, a tym samym niską ich efektywność energetyczną. Przeprowadzane oceny energetyczne mają wykazać wpływ pozostałych czynników na prawidłowy dobór mocy kotła. Pod uwagę brane są m.in.: liczba osób zamieszkujących budynek, wiek i stan budynku, jakość docieplenia budynku. Na tej podstawie prowadzone są wyliczenia dotyczące rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło.

Podkreślić należy, iż podjęcie decyzji przez mieszkańca o zwiększeniu mocy kotła w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb budynku będzie miało negatywne skutki w postaci m.in. obniżenia sprawności urządzenia nawet do wielkości 20–30%, zwiększenia zużycia opału, dużej ilości węgla pozostałego w popiele czy tworzenie się dużych ilości sadzy i smoły.

Weryfikacja oceny energetycznej
W ramach zamówienia Zamawiający dopuszcza ponowną weryfikację oceny na żądanie właściciela budynku/osoby upoważnionej. Żądanie takie może nastąpić w przypadku braku akceptacji wyniku oceny i rekomendowanych zaleceń termomodernizacyjnych, które nie wiążą się z obiektywnymi błędami po stronie Wykonawcy. Brak akceptacji właściciela/osoby upoważnionej odbywa się pisemnie poprzez złożenie adnotacji na ocenie energetycznej „nie akceptuję wyniku oceny oraz proszę o ponowną weryfikację oceny przez innego audytora” oraz podpis właściciela/osoby upoważnionej. Odbywa się to w czasie spotkania audytora z mieszkańcem, podczas której audytor omawia wyniki oceny energetycznej budynku.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeprowadzenie ponownej weryfikacji oceny przez innego audytora. Wówczas stosuje się odpowiednio zapisy o terminie wykonania oceny energetycznej. W przypadku takiej weryfikacji obowiązuje termin 11 dni od daty ponownego przekazania Wykonawcy zgłoszenia przez wnioskodawcę.

Reklamacja
W przypadku reklamacji złożonej przez właściciela/wnioskodawcę/Zamawiającego wynikającej m.in. z błędnego wprowadzenia danych, błędnych obliczeń i wniosków, Wykonawca ma obowiązek poprawić ocenę energetyczną budynku na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. Zgłaszanie reklamacji przez mieszkańca odbywa się w czasie spotkania audytora z mieszkańcem, podczas której audytor omawia wyniki oceny energetycznej budynku.

Warto zapoznać się ze wcześniejsza informacją na ten temat, która była już publikowana na stronie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej: http://www.dabrowatar.pl/wymiana-piecow-w-ramach-mrpo/

Opracowanie: Szymon Lichorobiec – Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

%foto UMDT  %foto UMDT