Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022r zostały przeprowadzone w okresie od 20 września 2021 r. do 30 września 2021 r.
Informacje o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z projektem programu. Celem i przedmiotem konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 i uzyskanie opinii, uwag, propozycji zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

Materiały dotyczące projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022r z uwagi na obecną sytuację tj. Pandemię COVID 19 zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej i były dostępne od dnia rozpoczęcia konsultacji od 20.09.2021r. do dnia zakończenia konsultacji tj. do dnia 30.09.2021r. Uwagi, opinie i propozycje o których mowa powyżej należało wnieść za pomocą formularza konsultacyjnego w formie papierowej lub elektronicznej. Do końca terminu konsultacji tj. do 30.09.2021r. nie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej żadne uwagi, propozycje zmian bądź uzupełnień do projektu.

W związku z powyższym postanowiono projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022r. przekazać Radzie Miejskiej.

Ponadto projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 został przesłany:

– do poszczególnych referatów, jednostek organizacyjnych, które nie zgłosiły żadnych propozycji i uwag do projektu,

– do wszystkich członków Rady Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Po zapoznaniu się z projektem programu Rada Pożytku Publicznego nie wniosła żadnych uwag ani propozycji i zaopiniowała go pozytywnie.

Zatwierdzam: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski
Dąbrowa Tarnowska, 11.10.2021 r.