Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:

  1. Badanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez umieszczenie projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2024 na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przyjmowanie uwag do projektu Programu we wskazanym terminie:

  • za pomocą poczty elektronicznej urzędu na adres: umdt@dabrowatar.pl,
  • oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34 Dziennik Podawczy- parter.

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024r zostały przeprowadzone w okresie od 30 sierpnia 2023r. do 15 września 2023r.

Celem i przedmiotem konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2024 i uzyskanie opinii, uwag, propozycji zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

Materiały dotyczące projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024r zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej i były dostępne od dnia rozpoczęcia konsultacji od 30.08.2023r. do dnia zakończenia konsultacji tj. do dnia 15.09.2023r. Uwagi, opinie i propozycje o których mowa powyżej należało wnieść za pomocą formularza konsultacyjnego w formie papierowej lub elektronicznej, który był opublikowany na w/w stronach. Do końca terminu konsultacji tj. do 15.09.2023r. nie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej żadne uwagi, propozycje zmian bądź uzupełnień do projektu.

W związku z powyższym postanowiono projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024r. przekazać Radzie Miejskiej.

Ponadto projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 został przesłany:

– do poszczególnych referatów, jednostek organizacyjnych, które nie zgłosiły żadnych propozycji i uwag do projektu.