5 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się XII sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej. Po przyjęciu porządku obrad Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych, na które zgodnie z przepisami Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Krzysztof Kaczmarski udzieli radnym pisemnej odpowiedzi.
Na sesji wśród zaproszonych gości obecni byli mieszkańcy Smęgorzowa, którzy złożyli petycję o budowę nowego budynku Przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym.

XII SRMDT XII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej     Następnie zgodnie z ustalonym harmonogramem obrad na sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019 – 2027. Zmiany budżetowe związane były z uzyskaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w związku z zalaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
Później radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa Tarnowska do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich.
Unia Miasteczek Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, którego podstawowymi zadaniami są: obrona wspólnych interesów jej członków, wspieranie idei samorządności lokalnej, współdziałanie gmin zmierzających do rewitalizacji historycznych miasteczek polskich i kreowanie nowych oraz podejmowanie działań przyczyniających się do gospodarczego i kulturowego rozwoju gmin – miasteczek.

     Radni podjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 1125/28 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa. W końcowej części sesji radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji i organizacji.

Z treścią w/w uchwał, sprawozdań i interpelacji radnych mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała: Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej