W poniedziałek 6 sierpnia 2018 r. odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z  ostatniej sesji radni złożyli szereg wniosków, pytań i interpelacji dotyczących bieżących spraw  naszej lokalnej społeczności.
Zgodnie z porządkiem obrad radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018-2024 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska. W szczególności obejmuje ona zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 125.755,00 zł. na zwiększenie dotacji celowej dla starostwa powiatowego na realizację zadań związanych z budową chodników oraz opracowywaniem dokumentacji projektowej o kwotę 260.000,00 zł. na koszty związane z modernizacją dwóch ulic; Grunwaldzka Boczna dz. Nr 339./9, 440/4 oraz nr 339/13 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zmiany w budżecie zakładają zaprojektowanie i budowę  toalety publicznej,  oraz zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu klimatyzatorów dla Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zwiększono wydatki na oświatę o kwotę 712.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
– budowę kompleksu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – kwota 400.000,00 zł.
– adaptację strychu na sale lekcyjne w Sz. Pod. nr 1 w DT – kwota 150.000,00 zł., modernizację kotłowni w budynku Sz. Pod.  w Smęgorzowie – kwota 80.000,00 zł. zwiększenie dotacji podmiotowej.
– dla Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej  – kwota  15.000,00,  zwiększenie dotacji podmiotowej
– Niepublicznego Przedszkola w Żelazówce – kwota 67.000,00 zł.

Zabezpieczono kwotę 58.409,00 zł. jako środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu dotyczącego przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej pn.  „Droga do sukcesu” oraz  o kwotę 440.000,00 zł. są to środki z WFOŚIGW w Krakowie na dofinansowanie wymiany nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych osób fizycznych w ramach programu „Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska.”

Ponadto,  radni podjęli  uchwały w sprawie:
– udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej dla Gminy Brusy  na remont budynku komunalnego  w miejscowości Lubnia  uszkodzonego na skutek nawałnic  sierpniowych,
– udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego  na dofinansowanie  zadania pn. „Budowa chodnika  wraz z odwodnieniem  przy drodze  powiatowej  Nr 1316 K Dąbrowa Tarnowska  – Otfinów  w miejscowości  Dąbrowa Tarnowska”,
– udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego  na dofinansowanie  zadania pn. „Budowa chodnika  wraz z odwodnieniem  przy drodze  powiatowej  Nr 1320 K Gruszów Wielki – Smęgorzów  w miejscowości Smęgorzów”,
– udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego  na dofinansowanie opracowania dokumentacji  projektowej na zadania  „Budowa przejścia  dla pieszych  w ciągu drogi powiatowej Nr 1322 K Dąbrowa Tarnowska  – Radomyśl  Wielki w m. Nieczajna Górna”,
– udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego  na dofinansowanie opracowania dokumentacji  projektowej na  zadania  „Budowa  miejsc  postojowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1323 K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny  w  obrębie kościoła  w miejscowości Lipiny”,
– udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego  na dofinansowanie opracowania dokumentacji  projektowej na zadania  „Budowa chodnika  wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni w  ciągu drogi powiatowej Nr 1328 K Dąbrowa Tarnowska  – Smyków  w m. Dąbrowa Tarnowska”.

Rada przyjęła także  uchwałę  w sprawie  przekazania  rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych  informacji  w trybie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia  17 grudnia 2004 r.                   o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych.
Ponadto Rada   podjęła uchwałę w sprawie ustalenia  zasad  ponoszenia odpłatności  za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku  dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz uchwałę  w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa Tarnowska do realizacji projektu „Droga do sukcesu” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR– Oś priorytetowa RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17.

Na wniosek   Doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa  Ulic i Placów  w Gminie Dąbrowa Tarnowska pod przewodnictwem radnego Andrzeja Gizy Rada Miejska  nadała istniejącemu  Parkowi Miejskiemu nazwę  „100-lecia Odzyskania Niepodległości”, natomiast  plac  przed pomnikiem w Parku Miejskim  otrzymał nazwę  „Plac Walczących  o Niepodległą Polskę”.

Rada  przyjęła uchwałę w sprawie  zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska” oraz  uchwałę  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Następnie radni podjęli szereg uchwał  o charakterze majątkowym:

  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki Nr 21/2 położonej  w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki Nr 494/2 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica,
  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działki Nr 520/12 położonej w Żelazówce,
  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działek Nr 520/13 i 520/10 położonych    w Żelazówce,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 1841/4 oraz udziału w działce 1841/3  położonej w Smęgorzowie,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego  na oś. Kościuszki  …. w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego na oś. Kościuszki …. w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego  na oś. Westerplatte … w Dąbrowie Tarnowskiej (druk nr  XLIV/638/18),
  • wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego na oś. Westerplatte … w Dąbrowie Tarnowskiej.

W końcowej części sesji radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji i organizacji.

Z treścią w/w uchwał oraz sprawozdań mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara – Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej