W dniu 31 stycznia 2020 r. odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołana na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Sesja poprzedzona była komisjami, na której radni szczegółowo omówili wszystkie projekty uchwał.
Obrady prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Na sesji radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia na 2020 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela, oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane.

XVIII SRMDT nagranie XVIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z 31 stycznia 2020 r.
Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XVIII/262/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat ustalając maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w wysokości 10, 00 zł. dla dziecka.
Radni uchwałą określili szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gruszowie Wielkim, w Laskówce Chorąskiej, w Lipinach, w Nieczajnie Górnej, w Smęgorzowie.
Rada powołała sześcioosobową komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, której przewodniczącym został radny Jacek Sarat.

XVIII SRMDT 31 01 2020 2 XVIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z 31 stycznia 2020 r.         Ponadto, Rada podjęła szereg uchwał o charakterze majątkowym:

  • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu
  • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego ograniczonym prawem rzeczowym – działek Nr 54/2 oraz Nr 60/1 położonych w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa,
  • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego ograniczonym prawem rzeczowym – działek Nr 967/4 oraz 969/1 położonych w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa,
  • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego ograniczonym prawem rzeczowym – działki Nr 1036/3 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica,
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 990/1 w Szarwarku,
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 1913/4 w Szarwarku.

XVIII SRMDT 31 01 2020 1 XVIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z 31 stycznia 2020 r.Radni zapoznali się także z analizą poniesionych w 2019 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, oraz ze sprawozdaniem działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w 2019 r. W końcowej części obrad Rada Miejska zajmowała się problemami mieszkańców zgłaszanymi przez radnych Rady Miejskiej, a także sprawą dotyczącą skargi złożonej na Kierownika Żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej.

 Z treścią w/w uchwał mogą już Państwo zapoznać się
w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Opracowała: Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej