W dniu 26 października 2020 r. odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Sesja poprzedzona  była komisjami, na której radni szczegółowo omówili wszystkie projekty uchwał. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną komisja, podobnie  jak i  sesja prowadzone były w trybie zdalnym.
Sesję prowadził Jacek Świątek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski udzielił odpowiedzi radnym, na pytania związane ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali interpelacje i zapytania dotyczące nie tylko bieżących spraw lokalnych, ale przede wszystkim opracowywanego przez Burmistrza projektu budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2021.     

Na sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2020-2028 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2020 obejmującej w szczególności zwiększenie  wydatków budżetowych o: kwotę 62 652,26 zł. na koszty związane z  modernizacją drogi gminnej w Morzychnie „Za Górą”, kwotę 10 645 zł, z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, kwotę 4 320 zł, z przeznaczeniem na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w 2020 r., kwotę 15 000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów wynikających z comiesięcznych opłat za dzieci umieszczone postanowieniem sądu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kwotę 10 700 zł, z przeznaczeniem na zwrot  niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego, kwotę 5 450 zł, na koszty związane z dobudową oświetlenia ulicznego w Gruszowie Wielkim w kierunku Nieczajny Dolnej (środki z funduszu sołeckiego) oraz na ul. Szkolnej w Dąbrowie Tarnowskiej (środki w ramach funduszu Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej).

 DSC 0231 XXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Radni uchwalili roczny program współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXIV/262/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

DSC 0234 XXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

W związku z decyzją Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.11.2019 r., znak: PPiA 6733.M.ICP.19.2019 Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej ul. Ofiar Katynia.

DSC 0238 XXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Ponadto, Rada wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego tj. działki Nr 2083/10 w Szarwarku  ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową.

DSC 0229 XXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Radni  dokonali również  zmian w  uchwale dotyczącej ustalenia liczebności stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, wyboru  przewodniczących stałych komisji i składów osobowych  stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Zgodnie z porządkiem obrad radni zapoznali się także z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska za rok szkolny 2019/2020.

DSC 0244 XXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Później Wiceprzewodniczący Rady Jacek Świątek przedstawił  informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2019 r. radnych, Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast Burmistrz Krzysztof Kaczmarski – Sekretarza i Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej upoważnionych do wydawania  decyzji administracyjnych.

DSC 0243 XXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

W końcowej części sesji  radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji i organizacji.

Z treścią w/w uchwał, sprawozdań i interpelacji radnych  mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej