W czwartek 13 kwietnia 2017 r. odbyła się XXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej – Jacek Sarat. Sesja została zwołana w związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska”.
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Tarnowska jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie Gminy, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Cel główny Gmina Dąbrowa Tarnowska zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • promowanie gospodarki niskoemisyjnej,
  • efektywne gospodarowanie energią,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2,
  • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną i jakość powietrza.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Kolejną kwestią, którą zajęli się radni była „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016” przygotowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Materiał ten omówiła Dyrektor MOPSiWR Katarzyna Hałun. W opracowaniu znajdują się m. in. dane o sytuacji demograficznej i społecznej, ilości osób korzystających z pomocy i wsparcia, zadania ośrodka oraz zasoby jakimi dysponuje – zarówno finansowe jak i osobowe.  Przedłożony materiał został zaopiniowany pozytywnie.

W końcowej części Rada Miejska na wniosek Burmistrza podjęła rezolucję w sprawie uwzględnienia w projekcie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023” modernizacji Drogi Krajowej nr 73. Rezolucja zostanie przesłana do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Na zakończenie wszyscy obecni w sesji złożyli sobie życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.