W dniu 12 lipca 2017 r. odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z sesji Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej.
Na sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2017 –2023 oraz zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 rok, które dotyczyły m.in. zwiększenia wydatków na termomodernizację ZSPiG w Gruszowie Wielkim, zakupu wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz kosztów związanych z projektowaniem i modernizacją dróg gminnych, a także odbudowy drogi gminnej „Podlesie” w Szarwarku.

Radni podjęli uchwałę w sprawie powierzenia Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej – Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz Regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Uchwała ta jest wynikiem wojewódzkiego projektu „Małopolska Niania“ skierowanego do rodzin z terenu województwa małopolskiego, polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom województwa małopolskiego na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3. Samorząd Województwa udzielił pomocy finansowej w formie dotacji m.in. Gminie Dąbrowa Tarnowska na dofinansowanie projektu „Małopolska Niania“. Wsparciem finansowym objęte zostaną dwie rodziny z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska, które zatrudnią nianię do opieki nad dzieckiem do lat 3 na okres 10 miesięcy.

Na sesji dokonano również zmiany uchwały Nr XXVI/362/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

Rada podjęła szereg uchwał o charakterze majątkowym:

  • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Tadeusza Nowaka na rzecz użytkownika wieczystego,
  • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 21 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej (obręb Ruda),
  • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działek Nr 590/7 i 590/20 położonych w Dąbrowie Tarnowskiej (obręb Ruda),
  • uchwałę w sprawie zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości dotyczącą działek Nr 578/9, 590/11, 575/15, 575/10, 591/30 oraz 823/3, 824/3, 833/3 a także 834/1
  • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości składającej się z działki Nr 35/3 położonej w Gruszowie Małym do zasobów mienia komunalnego,
  • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności gruntowej na działkę 894/1 położoną w Smęgorzowie.

W końcowej części obrad radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od różnych instytucji oraz od mieszkańców.

Z treścią w/w uchwał oraz sprawozdań mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Opracowała: Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej