W poniedziałek 15 marca 2021 r. odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Na sesji tej, która prowadzona była w trybie zdalnym radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2028 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2021 obejmującej w szczególności zwiększenie dochodów o kwotę 56 021,32 zł, na realizację „projektu POWER SE – międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gruszowie Wielkim oraz o kwotę 74 983,26 zł. na zakup komputerów do pracy zdalnej dla szkół podstawowych. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany w budżecie dotyczą również zwiększenia wydatków budżetowych m.in. na odbudowę drogi gminnej w Gruszowie Małym, zakup samochodu strażackiego dla OSP w Smęgorzowie (200 000 zł.) oraz zakup samochodu dla KPP w Dąbrowie Tarnowskiej (30 000 zł).  

Radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  na terenie Gminy  Dąbrowa Tarnowska. W związku z wprowadzonym stanem epidemii, wyżej wskazany zakres działalności gospodarczej, podlegał ograniczeniu, co niewątpliwie miało duży wpływ na kondycję finansową podmiotów prowadzących tę działalność. Zwolnienie przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwrot opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy dokonali całości opłaty w ustawowym terminie z opłaty II raty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży stanowić będzie jeden z elementów prowadzonej przez Gminę polityki wsparcia przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami ekonomicznymi epidemii COVID-19.

1 DSC 0883 XXX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Jak co roku o tej porze, Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Rada podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Dąbrowie Tarnowskiej oraz zmieniła uchwałę Nr XVIII/262/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.  Z chwilą wejścia uchwały w życie  maksymalna opłata za wyżywienie dziecka w Żłobku wynosić będzie 12,50 zł, cena ta spowodowana jest podwyżką artykułów spożywczych.

1 DSC 0888 XXX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie TarnowskiejRada wyraziła także  zgodę na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup gazu ziemnego w ramach  Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego.

Ponadto, Rada podjęła szereg uchwał majątkowych dotyczących:

 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działek nr 1069/7,1069/3 oraz 1069/5 położonych w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr 1211/15 położonej w Dąbrowie  Tarnowskiej, obręb Bagienica,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działek nr 1171/7, 1171/4, 1171/19, 720/2, 720/5 położonych w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr 851/1 położonej w  Gruszowie Wielkim,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na oś. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego na oś. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego przy ul. Zazamcze w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na sesji Rada przyjęła uchwałę w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na uchwałę Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej zlokalizowanej  Dąbrowie Tarnowskiej – starodroże drogi krajowej Nr 73.

Jednym z tematów sesji była sprawa stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  Andrzeja Pabiana, po dłuższej dyskusji radni nie przegłosowali projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.

1 DSC 0884 XXX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Rada zapoznała się  z dokumentami takimi, jak:
1) Analiza ekonomiczna i organizacyjna funkcjonowania szkół, przedszkoli i żłobka  prowadzonych i dotowanych  przez  Gminę Dąbrowa Tarnowska za rok 2020.
2)  Roczne sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie  oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  na lata 2016-2020 Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2020 r.
3) Sprawozdanie z działalności  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej za 2020 r.
4) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2019-2021
5) Sprawozdanie za rok 2020 realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Miasta i Gminy Dąbrowy Tarnowskiej na lata 2014-2020.

Zgodnie z porządkiem obrad  Sołtysi oraz Przewodniczący Rad Osiedli w Dąbrowie Tarnowskiej złożyli  sprawozdania ze swojej  działalności w 2020 r.  Sprawozdanie z działalności  Rady  oraz Komisji za ubiegły rok zostało również złożone przez Przewodniczącego Rady oraz  Przewodniczących  Komisji.  W  ubiegłym roku odbyło się  12 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 111  uchwał, w tym 41 uchwał  stanowiących   prawo miejscowe. Na sesjach radni zgłaszali  wnioski i interpelacje  – w 2020 r. zarejestrowano 89  pism. Radni  pracowali   także na posiedzeniach  komisji Rady Miejskiej oraz klubach. W 2020 r. odbyło się łącznie  45 posiedzeń komisji, w tym posiedzenie  Doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa  Ulic i Placów.

1 DSC 0886 XXX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie TarnowskiejW końcowej części sesji  radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji i  organizacji.

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Inspektor ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej