W piątek 4 sierpnia 2017 r. odbyła się XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej – Jacek Sarat. Sesja została zwołana w związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowy Tarnowskiej i ustalenia ich przebiegu w związku ze złożeniem wniosku do Wojewody Małopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w realizacji zadań inwestycyjnych związanych z odbudową dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi w 2010 r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Kolejnymi punktami porządku obrad, którymi zajęli się radni były uchwały w sprawie:

  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2017–2023;
  • zmian uchwały    budżetowej   Gminy   Dąbrowa    Tarnowska    na   2017 r.;
  • udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont schodów zewnętrznych w Kościele
    Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej”;
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica z przeznaczeniem pod drogę gminną – ul. Piłsudskiego – boczną;
  • wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego ograniczonym prawem rzeczowym (druk Nr XXXI/442/17)

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.