W poniedziałek 12 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej  odbyła się XXXIII zdalna sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadził Wiesław Mendys  – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Po przyjęciu porządku obrad  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej.  W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych, na które zgodnie z przepisami Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Krzysztof Kaczmarski udzieli radnym pisemnej odpowiedzi.
Głównym tematem sesji  było rozpatrzenie  sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2020 r.  i udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu z tytułu wykonania budżetu za rok poprzedni niemniej jednak na tej sesji  radni podjęli także  szereg  innych uchwał. 

Zgodnie z porządkiem obrad  radni przyjęli uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2021 rok  oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021 – 2028. Zmiany budżetowe związane były  m.in. ze zmianą  przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego  w Lipinach  oraz wyposażeniem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

W związku z wejściem  w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa radni podjęli uchwałę w sprawie  określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa Tarnowska do Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska, organizacji zrzeszającej  jednostki samorządu terytorialnego, które stworzą zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy stowarzyszonych gmin. Stowarzyszenie będzie pełniło funkcję związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), będącego wspólną reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego tworzący Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnowa ora wdrażających Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w rozumieniu właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Związek  ZIT będzie dysponował wyodrębnionymi kwotami w Regionalnym Programie Operacyjnym w nowej prognozie finansowej tego programu, przy czym kwoty te mogą być przeznaczone na nowe inwestycji infrastrukturalne członków ZIT.

Później radni dokonali:

1)   zmiany uchwały Nr XXXI/332/21 Rady Miejskiej  w Dąbrowie Tarnowskiej  z  dnia  29 kwietnia 2021 r.    w   sprawie  wyrażenia   zgody   na   utworzenie   spółki  SIM Małopolska  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • zmiany uchwały Nr XXVIII/293/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska  na 2021 rok.”
  • zmiany uchwały Nr XXII/240/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Stypendium Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.

DSC 0377 XXXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Na tej sesji Radni podjęli również  uchwały w sprawie:

  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działki Nr 2553/6 położonej w Nieczajnie Górnej  na działkę  Nr 2821/2 położonej w Nieczajnie Górnej,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działek Nr 699/1,842/1, 845/1, 847/1, 850/1, 855/1 położonych w Gruszowie Wielkim,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki Nr 952/6 położonej w Gruszowie Wielkim.

W końcowej części sesji  radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji i organizacji.

Z treścią w/w uchwał, sprawozdań  i interpelacji radnych  mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej