W piątek 16 marca 2018 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. Następnie radni złożyli szereg wniosków, pytań i interpelacji dotyczących bieżących spraw z zakresu działania naszego Urzędu. 

Na sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018-2024 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska obejmującej w szczególności zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę: 111 500, 00 zł. na budowę przepustu na potoku Breń w Brniku  przebudowę chodnika wzdłuż drogi gminnej do Szkoły w Nieczajnie Górnej oraz opracowanie projektu przebudowy przepustu na potoku Smęgorzówka w ciągu drogi gminnej. Zmiany dotyczyły także zwiększenia wydatków na zakup i montaż urządzeń wspomagających odbiór dźwięku w salach wykładowych PSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które jest prowadzone w Przedszkolu Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

W związku ze zmianą przepisów kodeksu wyborczego oraz upływem kadencji 2014-2018 Rada utworzyła 3 wielomandatowe okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do organu samorządu terytorialnego – Rady Miejskiej w kolejnych kadencjach.

Zgodnie z przepisami prawa Rada przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Rada przyjęła także sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2018 na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Ponadto, Rada podjęła szereg uchwał o charakterze majątkowym, tj.:

  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działki Nr 90/9 położonej we wsi Morzychna,
  • wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości – obejmującej działki Nr 1121/16 oraz 1121/14 położone w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości obejmującej działkę Nr 958/2 położoną w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica do zasobów mienia komunalnego,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości obejmującej działkę Nr 963/2 położoną w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica do zasobów mienia komunalnego,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości obejmującej działkę Nr 985/2 położoną w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica do zasobów mienia komunalnego,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości obejmującej działkę Nr 1396/2 położoną w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica do zasobów mienia komunalnego,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości obejmującej działkę Nr 353/2 położoną we wsi Żelazówka do zasobów mienia komunalnego,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości obejmującej działkę Nr 77/11 położoną we wsi Gruszów Mały do zasobów mienia komunalnego.
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości – części działki Nr 408/11 położnej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa.

W dalszej części sesji Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z prac organów Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2017 r. informując, że w ubiegłym roku odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 187 uchwał, w tym 45 uchwał stanowiących prawo miejscowe. Na sesjach radni zgłosili 167 zapytań, wniosków i interpelacji. Radni pracowali  także na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz klubach. W 2017 r. odbyło się łącznie 27 posiedzeń Komisji, w tym posiedzeń  Doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów.

Zgodnie z porządkiem obrad  sprawozdania ze swojej ubiegłorocznej działalności złożyli również sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.  W końcowej części sesji radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji i organizacji.

Z treścią w/w uchwał oraz sprawozdań mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.
Opracowała:
Izabela Pintatara – Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej