8 września 2021 r. odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady, które odbyły się w trybie zdalnym, prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Po przedstawieniu sprawozdania z międzysesyjnej działalności przez Krzysztofa Kaczmarskiego – Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej radni składali interpelacje, zapytania i wnioski, które w głównej mierze dotyczyły przyszłorocznego projektu budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska.

W dalszej części sesji Radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2028 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2021 obejmującej w szczególności zwiększenie dochodów na dofinansowanie budowy tężni solankowej w ramach programu „Małopolskie tężnie solankowe”, na budowę budynku garażowego dla samochodu OSP w Żelazowce zwiększenia wydatków na budowę łącznika ul. Szarwarskiej z ul. Zagumnie – etap I, budowę przejścia dla pieszych w Dąbrowie Tarnowskiej na ul. Sucharskiego.

XXXVSRDTD 8 09 2021 2 XXXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z nadaniem tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska” Prof. dr hab. Janowi Chmurze i Prof. dr hab. n. med. Ireneuszowi KoteliRadni podjęli uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2030, a także uchwałę w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2024. Rada wyraziła również zgodę na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działka Nr 110/8 w Tarnowie.

Rada zaakceptowała również propozycję Doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa Placów i Ulic, której przewodniczy radny Jerzy Pasternak

  • w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Miasta Dąbrowy Tarnowskiej przy zbiegu ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i obwodnicy DK nr 73 – „Rondo ks. Władysława Węgrzyna”,
  • w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Dąbrowy Tarnowskiej w Gruszowie Małym – Rondo ks. Józefa Gacka”.

Ponadto, Rada przyjęła propozycję Kapituły tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska pod przewodnictwem Przewodniczącego Wiesława Mendysa

  • w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dąbrowa Tarnowska” prof. dr hab. Janowi Chmurze
  • w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dąbrowa Tarnowska” prof. dr hab. n. med. Ireneuszowi Koteli.

Uchwała Nr XXXV 375 21 Honorowy Obywatel Gminy Dąbrowa Tarnowska   Prof J Chmura XXXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z nadaniem tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska” Prof. dr hab. Janowi Chmurze i Prof. dr hab. n. med. Ireneuszowi KoteliUchwała Nr XXXV 376 21 Honorowy Obywatel Gminy Dąbrowa Tarnowska   Prof I Kotela XXXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z nadaniem tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska” Prof. dr hab. Janowi Chmurze i Prof. dr hab. n. med. Ireneuszowi Koteli

Statuetka Honorowy Obywatel Gminy Dąbrowa Tarnowska Prof J Chmura Uchwała Nr XXXV 375 21 XXXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z nadaniem tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska” Prof. dr hab. Janowi Chmurze i Prof. dr hab. n. med. Ireneuszowi KoteliStatuetka Honorowy Obywatel Gminy Dąbrowa Tarnowska Prof I Kotela Uchwała Nr XXXV 376 21 XXXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z nadaniem tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska” Prof. dr hab. Janowi Chmurze i Prof. dr hab. n. med. Ireneuszowi Koteli

 Uroczyste wręczenie Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Dąbrowa Tarnowska Panu prof. Janowi Chmurze oraz Panu prof. Ireneuszowi Koteli odbędzie się po ustąpieniu zagrożenia wynikającego z pandemii koronawirusa.

W końcowej części sesji radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji i organizacji.

XXXVSRDTD 8 09 2021 3 XXXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z nadaniem tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska” Prof. dr hab. Janowi Chmurze i Prof. dr hab. n. med. Ireneuszowi Koteli

Z treścią w/w uchwał wraz z uzasadnieniami mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała: Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej