W czwartek 28 grudnia 2017 r. odbyła się XXXVII – ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Roboczy charakter sesji poprzedziła uroczystość wręczenia nagród dla nauczycieli oraz stypendium dla  uczennicy  Wiktorii Grzech. Głównym tematem sesji było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2018 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018 – 2024. Za uchwałą budżetową głosowali wszyscy radni obecni na sesji.

Na sesji podjęto  również  uchwały   w sprawie:
–  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata  2017 – 2023,
– zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2017 r.
– udzielenia pomocy  finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Brusy na remont  budynku komunalnego w miejscowości Lubnia uszkodzonego na skutek nawałnic sierpniowych.
– ustalenia dopłaty do taryfy  dla zbiorowego  odprowadzania  ścieków dla gospodarstw domowych  na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2018 w kwocie 1,50  zł./m3
–  określenia  wzorów  formularzy  do   podatku   od   nieruchomości,   podatku   rolnego i podatku leśnego, dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
–  określenia  szczegółowych zasad, sposobu i trybu  udzielania  ulg w spłacie  należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrowa Tarnowska  lub jej jednostkom organizacyjnym  oraz warunków  dopuszczalności  pomocy publicznej oraz wskazania organu  i osób  uprawnionych do  udzielania tych ulg w przypadkach, w których  ulga  stanowić będzie pomoc publiczną,
–  zasad udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska,
– przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów     Alkoholowych  oraz  Gminnego  Programu   Przeciwdziałania  Narkomanii  w Gminie      Dąbrowa Tarnowska  na 2018 r.”,
–  zmiany  uchwały  Nr XXI/313/16  Rady  Miejskiej  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  z  dnia 28 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki  organizacyjnej pod nazwą Centrum  Usług Wspólnych  Gminy Dąbrowa Tarnowska  oraz  nadania jej Statutu,
–  trybu    udzielania   i    rozliczania  dotacji  udzielanych  publicznym  i  niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym,   w    których    zorganizowano   oddział  przedszkolny   i   placówkom prowadzonym na  terenie  Gminy  Dąbrowa Tarnowska,  trybu kontroli prawidłowości pobrania  i   wykorzystania    tych    dotacji   oraz    terminu   i     sposobu   rozliczenia ich wykorzystania,
– zmiany Statutu  Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Dąbrowie Tarnowskiej
– zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  i Wsparcia Rodziny  w Dąbrowie Tarnowskiej,
–  utworzenia placówki wsparcia dziennego „Jutrzenka” prowadzonej w formie  opiekuńczej przez Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej  i Wsparcia  Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,
–  rozpatrzenia skargi  na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w  Dąbrowie  Tarnowskiej,
–  zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie  Tarnowskiej      na 2018 r.,
–  uchwalenia  planu   pracy  Rady  Miejskiej  w  Dąbrowie  Tarnowskiej   na   rok  2018.

Ponadto Rada podjęła  uchwały z zakresu mienia komunalnego, dotyczące:
– zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  mienia komunalnego  służebnością przesyłu na Morzychnie,
–  wyrażenia  zgody   na   sprzedaż    nieruchomości  mienia   komunalnego   –   działki    Nr 253/11  położnej w Szarwarku, obręb Szarwark,
– zgody  na  udzielenie   bonifikaty  od    opłat  za   przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  w  prawo  własności   nieruchomości  –  działki nr  408/7 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa,
–  zgody   na   udzielanie  bonifikaty   od  opłat  za  przekształcenie  prawa   użytkowania     wieczystego  nieruchomości w prawo  własności  nieruchomości –  ul. Daszyńskiego 3          w Dąbrowie  Tarnowskiej,
– zgody  na   udzielanie  bonifikaty   od  opłat  za  przekształcenie  prawa   użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – oś. Westerplatte 8  w Dąbrowie Tarnowskiej,
–  wyrażenia zgody na sprzedaż  lokalu  mieszkalnego  położonego   na oś. Westerplatte 5  w Dąbrowie Tarnowskiej  oraz  wyrażenia zgody  na   udzielanie   bonifikaty   od   ustalonej   ceny   zakupu   tego   lokalu mieszkalnego

Na sesji nie zabrakło również życzeń, które złożyli wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska: Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP, Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, który dodatkowo podziękował Wszystkim za dobrą i owocną współpracę w mijającym roku.