W dniu 1 lutego 2018 r. odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. Następnie radni złożyli szereg wniosków, pytań i interpelacji dotyczących bieżących spraw z zakresu działania naszej Gminy oraz Powiatu Dąbrowskiego z uwagi na fakt, iż w sesji wziął udział Starosta Tadeusz Kwiatkowski.

Jednym z tematów sesji była „Analiza ekonomiczna i organizacyjna funkcjonowania szkół, przedszkoli i żłobka na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2017”. Materiał ten został zaprezentowany przez Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego na posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej, poprzedzającym sesję. Dodatkowo Dyrektor CUW Marta Chrabąszcz szczegółowo omówiła programy zrealizowane przez Szkoły i Przedszkola.

Ponadto, na sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018-2024 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska obejmującej w szczególności zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę:

– 750 000,00 zł. na koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych w 2018 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

– 240 000,00 zł. na zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjne związane z budową chodników na terenie Gminy w 2018.

W ślad za dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej podjęto uchwały w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarnowska – Smyków w miejscowości Szarwark,
 • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323 Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w miejscowości Lipiny,
 • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole – Odporyszów – Breń w miejscowości Laskówka Chorąska,
 • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w miejscowości Gruszów Wielki,
 • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1321K Dąbrowa Tarnowska – Sutków w miejscowości Gruszów Mały koniec chodnika od miasta w kierunku Gruszowa Wielkiego”.

Radna podjęła także szereg uchwał majątkowych dotyczących:

 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości – części działki  Nr 408/3 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 495 w Dąbrowie Tarnowskiej obręb Bagienica,
 • zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – ul. Kościuszki-Grunwaldzka 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – ul. Sikorskiego –Wyszyńskiego 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na oś. Kościuszki 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • wyrażenia zgody na udzielanie 55% bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego na oś. Kościuszki 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

W dalszej części obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i osiedli na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska.

Rada podjęła także uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska. Zgodnie z treścią uchwały wysokość opłat za udział dzieci w zajęciach przedszkolnych nie ulegnie zmianie, pozostanie na dotychczasowych zasadach.

W końcowej części sesji radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji i organizacji.

Z treścią „Analizy ekonomicznej i organizacyjnej funkcjonowania szkół, przedszkoli i żłobka na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2017” oraz w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Opracowała:
Izabela Pintatara – Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej