Zakończyły się roboty budowlane przy przekonstruowaniu skrzyżowania ulicy Polnej z ulicą Spadową. Zakres tej inwestycji obejmował odcinek ul. Spadowej, położony pomiędzy ul. Berka Joselewicza a ul. Polną wraz z przebudową wlotu skrzyżowania ulic Spadowa – Polna.
W ramach projektu architektoniczno-budowlanego przeprowadzono dostosowanie sytuacyjno-wysokościowe nawierzchni, obramowanie odcinka ulicy krawężnikami betonowymi. Rozbudowano także dwie zatoki postojowe do parkowania prostopadłego, a także ciągi piesze i odcinek chodnika. Przebudowane zostały także urządzenia odprowadzające wody opadowe i zlikwidowano niebezpieczne przesunięcie osi jezdni ul. Spadowej w obrębie skrzyżowania oraz zdewastowane garaże.
Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Nowak, a jego koszt wyniósł 143 436,17 zł.

Przed realizacją zadnia skrzyżowanie to nie spełniało warunków widoczności a ukształtowanie wysokościowe wlotu oraz lokalizacja wpustów ulicznych uniemożliwiało sprawne odprowadzenie wody opadowej. Konieczna była także zmiana lokalizacja miejsc postojowych ze względu na zgłaszane utrudnienia podczas włączania pojazdów do ruchu. Nowe miejsca parkingowe nie generują tego typu problemów i są znacznie dogodniejsze dla użytkowników, zwłaszcza z punktu widzenia płynności ruchu drogowego.

Inwestycja ta w znaczący sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w centralnej części miasta, a także uporządkowania przestrzeni publicznej.