Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska na otwarte spotkanie dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2021-2027, które  odbędzie się dnia 15 lipca 2022r. o godz. 9:00  w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Rynek 34.
Spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach: Poddziałania: Wsparcie Przygotowawcze, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „PROWENT” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.
Zakres i kierunki wsparcia, które kierowane będą na nasz obszar określone zostaną
w Lokalnej Strategii Rozwoju, która  opracowywana jest metodą partycypacji społecznej, czyli z udziałem społeczności lokalnej – odwoływać się będzie do lokalnych uwarunkowań, zasobów i potrzeb.
W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne w gminach, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkania organizowane będą na terenie każdej z gmin
członkowskich i dotyczyły będą analizy potrzeb mieszkańców obszaru działania naszej LGD. Podczas spotkań chcielibyśmy poznać Państwa opinie, oczekiwania, potrzeby oraz obszary życia wymagające wsparcia, które uwzględnione zostaną w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Państwa głos jest bardzo ważny!
Liczymy na niezawodne przybycie.


Program spotkania:

  1. Podsumowanie PROW 2014-2020
  2. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń najbliższego otoczenia / gminy, diagnoza
  3. Prezentacja możliwości programowych (PROW i EFS+)
  4. Próba wyznaczenia kierunków przyszłej strategii (propozycje projektów, których realizację
    powinna uwzględniać nowopowstająca LSR).
  5. Podsumowanie spotkania oraz rekomendacje do nowej LSR.

loga PROWENT Zapraszamy na otwarte spotkanie dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2021 2027