Na podstawie §9 i §14 w związku z §5 Statutu Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/555/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r., poz. 2267 z późn. zm.) zwołuję zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zebranie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. (tj. środa) o godz. 1700 w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Rynek 34 – sala konferencyjna.

Program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
  3. Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 2 za 2021 r.
  4. Wystąpienie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
  5. Dokonanie podziału środków finansowych z budżetu Gminy  Dąbrowa Tarnowska na  2022 rok, będących w dyspozycji Rady Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

 

PROSZĘ MIESZKAŃCÓW O NIEZAWODNY UDZIAŁ W ZEBRANIU.

Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy Osiedla Nr 2 zostali o nim powiadomieni zgodnie ze Statutem i gdy uczestniczy w nim co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla Nr 2.

Drugi termin Zebrania wyznacza się na dzień 22 czerwca 2022 r. o godz. 1715  i jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący Rady Osiedla Nr 2
/-/ Marcin Kądzielawa

Rada Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej obejmuje swoim działaniem: Osiedle Westerplatte i ulice: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generała Władysława Sikorskiego, Grunwaldzka, Ligęzów, Tadeusza Nowaka, Ignacego Daszyńskiego, Rynek, Jana Matejki, Spadowa, Polna, Majora Henryka Sucharskiego, Kościelna, Berka Joselewicza, Zaręby.