Na podstawie art. 30 oraz 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 506 z  późn. zm.), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.), art. 8 i 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 326), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z 2020 r.), zarządza się co następuje: wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej i w  pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Odwołuje się wszelkie konferencje i imprezy / wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa Tarnowska w terminie do odwołania.
Zawisza się funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Dziennego Domu Senior+ w Gminie Dąbrowa Tarnowska,ul. B. Joselewicza 8. od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia terminu.

Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej oraz bezpośrednich kontaktów Petentów z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez ograniczenie możliwości poruszania się po wszystkich referatach.
W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

-> Czytaj dalej