Starosta Dąbrowski informuje, że w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w terminie od 4 października 2021 roku do 22 października 2021 roku (przez okres 15 dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych) w godzinach: od 8:30 do 15:30 w poniedziałki i od 8:00 do 15:00 od wtorku do piątku, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu oraz nie zapoznanie się z projektem operatu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

Zawiadomienie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego pod adresem: https://bip.malopolska.pl/spdabrowatarnowska,a,1990991,podaje-sie-do-publicznej-wiadomosci-zawiadomienie-o-wylozenie-do-wgladu-projektu-operatu-opisowo-kar.html


Pliki do pobrania:
Zawiadomienie.pdf