Na podstawie §9 i §14 w związku z §5  Statutu Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/555/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r.  w sprawie uchwalenia Statutu  Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (Dz. Urz. Woj. Małop. z  2014 r., poz. 2267 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Osiedla nr 2 Marcin Kądzielawa zwołuje zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.  Zebranie odbędzie się  w dniu 25 czerwca 2019 r. (tj. wtorek) o godz. 1900 w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Rynek 34 – sala konferencyjna.  

Program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 2 z działalności za 2018 rok.
  4. Dokonanie podziału środków finansowych z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na  2019 rok, będących w dyspozycji  Rady Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania.

Zebranie jest ważne, gdy  mieszkańcy Osiedla Nr 2  zostali  o nim powiadomieni  zgodnie ze Statutem i gdy uczestniczy w nim co najmniej 10% uprawnionych do  głosowania  mieszkańców  Osiedla Nr 2. Drugi termin Zebrania wyznacza się na dzień 25 czerwca 2019 r. o godz. 1915  i jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący Rady Osiedla nr 2 prosi mieszkańców o niezawodne przybycie.

Rada Osiedla Nr 2  w Dąbrowie Tarnowskiej obejmuje swoim działaniem: Osiedle Westerplatte i ulice: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generała Władysława Sikorskiego, Grunwaldzka, Ligęzów, Tadeusza Nowaka, Ignacego Daszyńskiego, Rynek, Jana Matejki,  Spadowa, Polna,  Majora Henryka Sucharskiego, Kościelna, Berka Joselewicza, Zaręby.

%foto UMDT  %foto UMDT