Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz  zał. Nr 3 stanowiącego załącznik  do uchwały Nr XXXIX/555/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej ( Dz. Urz. Woj. Małop.    z 2014 r.,  poz. 2267)  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski informuje, że Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się w dniu 9  czerwca  2018 roku (tj. sobota) o godzinie 1700  w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Rynek 34  – sala konferencyjna.

Proponowany program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
  2. Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 2 za okres mijającej kadencji.
  3. Wystąpienie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (w głosowaniu jawnym).
  5. Przeprowadzenie wyboru członków Rady oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej prosi o niezawodny udział w zebraniu.
Dla dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla oraz członków Rady Osiedla  na zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców z terenu działania Rady Osiedla Nr 2.
Drugi termin Zebrania wyznacza się na dzień 9 czerwca  2018 r. o godz. 1715  w którym to wybory do Rady Osiedla i Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 2 mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych  na zebraniu mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Rada Osiedla Nr 2  w Dąbrowie Tarnowskiej obejmuje swoim działaniem: Osiedle Westerplatte i ulice: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generała Władysława Sikorskiego, Grunwaldzka, Ligęzów, Tadeusza Nowaka, Ignacego Daszyńskiego, Rynek, Jana Matejki,  Spadowa, Polna,  Majora Henryka Sucharskiego, Kościelna, Berka Joselewicza, Zaręby.